2012 rok

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. z zakresu wspierania sportu młodzieżowego.

 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. z zakresu wspierania sportu młodzieżowego

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536, późn. zm.) oraz na podstawie art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz zarządzenia Ministra Sportu i Turystyki nr  22 z dnia 07.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia „Pilotażowego programu dofinansowania zadań zleconych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie przygotowań i udziału reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców w 2013r. prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego”.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert w na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego w roku 2013 oraz zaprasza do składania ofert.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

RODZAJ ZADANIA

Pilotażowy program dofinansowania zadań zleconych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie przygotowania i udziału reprezentacji Polski
w zawodach międzynarodowych w kategoriach
juniorów i młodzieżowców w 2013

a. reprezentacji Polski w Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF) oraz Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich (MIO);

b. zawodników kadry narodowej (KN);

c. zawodników składu rezerwowego kadry narodowej (KNB) w wybranych sportach;

d. indywidualne dofinansowanie szkolenia zawodników KN - Talent.

Na realizację ww. zadań Departament Sportu Wyczynowego w 2013 r. przeznaczył kwotęujętą w ustawie budżetowej na rok 2013:
90 000 000,00 zł /słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych 00/100/,

II. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert oraz realizacji zadania

1.   Termin realizacji zadań nie może wykraczać poza okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2.   Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3.   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją „Oferta na otwarty konkurs – wspieranie sportu młodzieżowego w 2013 roku - Pilotażowy program dofinansowania zadań zleconych z FRKF w zakresie przygotowania i udziału reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców w 2013 – zadanie a, b, c lub d)”.

4.   Oferty należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową pod adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia)
od 10 grudnia 2012 r. do 15 listopada 2013 r.;

5.   Otwarcie ofert i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym zostanie dokonana przez upoważnionych pracowników Departamentu Sportu Wyczynowego, w ciągu 20 dni roboczych od dnia złożenia oferty. Ocena ofert będzie przekazywana Komisji Oceniającej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki do 30 dni od dnia złożenia oferty.

6.   Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki nie przysługuje odwołanie.

7.   Wyniki otwartego konkursu zamieszczane będą na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.bip.msit.gov.ploraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych o zasięgu ogólnopolskim, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo.
 2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań publicznych wymienionych w ogłoszeniu.
 3. Obsługę konkursu zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
 4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów i na zasadach określonych w Pilotażowym program dofinansowania zadań zleconych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie przygotowania i udziału reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców w 2013 prowadzonym przez Departament Sportu Wyczynowego (Zarządzenie MSiT nr  22 z dnia 07.12.2012 r.).
 5. Oferent musi wykazać udział środków własnych w planowanych przedsięwzięciu.
 6. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację innych umów.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

IV.  Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

 1. Spełnienie wymogów formalnych - Oferent winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru.
 3. Zasięg działania Oferenta oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania.
 4. Cele statutowe Oferenta ukierunkowane na realizację zadań z zakresu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo.
 5. Doświadczenie Oferenta w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ocena oparta będzie na danych zawartych w ofercie, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych zadań).
 6. Zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy.
 7. Udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł.
 8. Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania.
 9. Innowacyjność i atrakcyjność oraz możliwość adoptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach.
 10. Rzetelność i terminowość rozliczeń realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).
 11. Kryteria merytoryczne:
 • Kryteria merytoryczne określono w Pilotażowym program dofinansowania zadań zleconych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie przygotowania i udziału reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców w 2013 prowadzonym przez Departament Sportu Wyczynowego (Zarządzenie MSiT nr  22 z dnia 07.12.2012 r.)
 • W programie uczestniczą zawodnicy w kategorii: juniora młodszego, juniora i młodzieżowca powołani do kadry narodowej polskich związków sportowych (KN) lub szkolenia rezerwy kadry narodowej (KNB).
 • Realizacja zadania powinna opierać się na zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu z przyczyn formalnych.

V. Załączniki do oferty:

 • Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Oferenta,
 • statut lub jego kserokopię, 
 • roczny program szkolenia sportowego dla poszczególnych grup wiekowych,
 • plan koszów kosztów zadania zleconego wg zał. 1.1,
 • wykaz zawodników proponowanych do objęcia szkoleniem,
 • opis warunków opieki medycznej, odnowy biologicznej, warunków socjalno–bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny odbywania zajęć sportowych,
 • wykaz kadry trenersko–instruktorskiej, z uwzględnieniem danych dotyczących wykształcenia i praktyki zawodowej,
 • w przypadku programu „Talent” - oświadczenie polskiego związku sportowego, że dany zawodnik nie jest szkolony w innym programie.
 • inne informacje niezbędne przy rozpatrywaniu oferty.

Oferta i załączniki muszą być opatrzone pieczęcią Oferenta oraz być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Oferenta.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione powyżej.

W 2011 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań z zakresu:
sportu młodzieżowego w zakresie przygotowania i udziału reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców - przyznano dofinansowanie na kwotę 13 225 525,00 zł, liczba zrealizowanych zadań – 71.

W 2012 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań z zakresu:
sportu młodzieżowego w zakresie przygotowania i udziału reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców - przyznano dofinansowanie na kwotę 11 824 300,00 zł, liczba zrealizowanych zadań - 73 (stan na dzień 05 grudnia 2012 r.)

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

Metadane

Data publikacji : 07.12.2012
Data modyfikacji : 10.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Eliasz
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry