2012 rok

Konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. z zakresu wspierania sportu młodzieżowego oraz sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych.


Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. z zakresu wspierania sportu młodzieżowego oraz sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536, późn. zm.) oraz na podstawie art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sportu i Turystyki nr 21 z dnia 07.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia „Programu dofinansowania zadań zleconych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej oraz sportu osób niepełnosprawnych w 2013 r. prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego”.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs ofert na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego i sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych w roku 2013 oraz zaprasza do składania ofert.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

RODZAJ ZADANIA

1. Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i finałów MMM. (KWJ, KWM)

2. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (sms, nsms, ossm, wcss, ossm LZS).

3. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego. (acss).

4. Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz  akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu.

5. Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego

6. Organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM)

7. Przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w:
a) igrzyskach paraolimpijskich,
b) igrzyskach głuchych,
c) MŚ i ME w sportach nie objętych programami IP i IG.  

Na realizację ww. zadań Departament Sportu Wyczynowego w 2013 r. przeznaczył kwotęujętą w ustawie budżetowej na rok 2013:

- zadania nr 1-6: 109 132 000,00 zł /słownie: sto dziewięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące zł 00/100/,
- zadanie nr 7: 11 898 000,00 zł /słownie: jedenaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy zł 00/100/.

II.   Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotację na realizację zadań nr 1-6 mogą uzyskać tylko podmioty określone w § 11 ust. 1, 2, 3 ww. rozporządzenia. O dofinansowanie realizacji zadania nr 7 mogą ubiegać się wyłącznie podmioty określone w § 11  ust. 4 ww. rozporządzenia oraz polskie związki sportowe.
 2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań publicznych wymienionych w pkt. 1-7.
 3. Obsługę konkursu zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
 4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów i na zasadach określonych w „Programie dofinansowania zadań zleconych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej oraz sportu osób niepełnosprawnych w 2013 r. prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego”
 5. Oferent musi wykazać udział środków własnych w planowanym przedsięwzięciu.
 6. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację innych umów.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

III.       Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

 1. Spełnienie wymogów formalnych - Oferent winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru.
 3. Zasięg działania Oferenta oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania.
 4. Cele statutowe Oferenta ukierunkowane na realizację zadań z zakresu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo albo sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych.
 5. Doświadczenie Oferenta w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ocena oparta będzie na danych zawartych w ofercie, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych zadań).
 6. Zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy.
 7. Udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł.
 8. Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania.
 9. Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adoptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach.
 10. Rzetelność i terminowość rozliczeń zadań realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).
 11. Kryteria merytoryczne:
 • kryteria merytoryczne określono w „Programie dofinansowania zadań zleconych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej oraz sportu osób niepełnosprawnych w 2013 r. prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego” przyjętym na podstawie zarządzenia Ministra Sportu i Turystyki nr 21 z dnia 07.12.2012 r.
 • adresatami zadania są dzieci i młodzież, która posiada licencje sportowe właściwego polskiego związku sportowego albo sportowcy niepełnosprawni,
 • realizacja zadania powinna opierać się na zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu z przyczyn formalnych.

IV.    Załączniki do oferty

Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Oferenta,
 • statut lub jego kserokopię, 
 • plan kosztów zadania zleconego wg zał. 1.1,

oraz w zależności od rodzaju zadania:

 • ramowy roczny program szkolenia sportowego lub program przedsięwzięcia,  
 • strukturę szkolenia sportowego,
 • wykaz i warunki korzystania z obiektów i urządzeń sportowych w placówce, wraz z adresami obiektów, na których odbywa się szkolenie stacjonarne,
 • wykaz zawodników proponowanych do objęcia szkoleniem,
 • opis warunków opieki medycznej, odnowy biologicznej, warunków socjalno–bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny odbywania zajęć sportowych,
 • wykaz kadry trenersko–instruktorskiej, z uwzględnieniem danych dotyczących wykształcenia i praktyki zawodowej,
 • specyfikację zakupu sprzętu i ubiorów sportowych,
 • inne informacje niezbędne przy rozpatrywaniu oferty.

Oferta i załączniki muszą być opatrzone pieczęcią Oferenta oraz być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Oferenta.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione powyżej.

V.     Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert oraz realizacji zadania

1.   Termin realizacji zadań nie może wykraczać poza okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
2.   Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3.   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją „Oferta na konkurs – wspieranie sportu młodzieżowego w 2013 roku” (dla zadań 1-6), „Oferta na konkurs – sport wyczynowy osób niepełnosprawnych w 2013 roku (dla zadania 7),
4.   Oferty należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia):

do 28.12.2012 r. (realizacja zadań 1-7 w 2013 r.);
do 31.03.2013 (realizacja zadań 1-6 od 01.04.2013 do 31.12.2013 r.);
do 30.06.2013 r. (realizacja zadań 1-7 od 01.07.2013 do 31.12.2013 r.).

5.   Otwarcie ofert i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym zostaną dokonane przez upoważnionych pracowników Departamentu Sportu Wyczynowego, w ciągu 20 dni roboczych po upływie terminu składania ofert. Ocena ofert zostanie przekazana Komisji Konkursowej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki.
6.   Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki nie przysługuje odwołanie.
7.   Całościowe lub częściowe wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.bip.msit.gov.ploraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl.

 

W 2011 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań z zakresu:

 • sportu młodzieżowego (w zakresie zadań 1-7) - przyznano dofinansowanie na kwotę 117 736 475,00 zł, liczba zrealizowanych zadań – 204;
 • sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych – przyznano dofinansowanie na kwotę 11 940 000,00 zł, liczba zrealizowanych zadań – 64.

W 2012 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań z zakresu:

 • sportu młodzieżowego (w zakresie zadań 1-7) - przyznano dofinansowanie na kwotę 111 557 700,00  zł, liczba zrealizowanych zadań - 204  (stan na dzień 05.12.2012 r.)
 • sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych – przyznano dofinansowanie na kwotę 12 294 000 zł, liczba zrealizowanych zadań – 19 (stan na dzień 05.12.2012 r.).

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

Metadane

Data publikacji : 07.12.2012
Data modyfikacji : 10.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Eliasz
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry