2011 rok

konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego, sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych w roku 2012

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego, sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych w roku 2012 oraz zaprasza do składania wniosków.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

RODZAJ ZADANIA

1. Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i finałów MMM. (KWJ, KWM)

2. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (sms, nsms, ossm, wcss, ossm LZS).

3. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego. (acss).

4. Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz  akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu.

5. Przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych
 w kategoriach juniorów i młodzieżowców (program „Talent”, EYOF, KN, MIO).

6. Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego

7. Organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM)

8. Przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w:
a) igrzyskach paraolimpijskich,
b) igrzyskach głuchych,
c) MŚ i ME w sportach nieolimpijskich.  

 

Na realizację ww. zadań Departament Sportu Wyczynowego w 2012 r. przeznaczył kwotę:

 • zadania nr 1-7: 123 382 000 zł/słownie: sto dwadzieścia trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100/,
 • zadanie nr 8: 10 294 000 zł /słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące zł).

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotację na realizację zadań nr 1-7 mogą uzyskać tylko podmioty określone w § 11 ust. 1, 2, 3 ww. rozporządzenia.
 2. O dofinansowanie realizacji zadania nr 8 mogą ubiegać się wyłącznie podmioty określone w § 11  ust. 4 ww. rozporządzenia oraz polskie związki sportowe.
 3. Dotację na organizację finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (pkt 2) mogą otrzymać podmioty zgodnie protokołem konkursu ofert z dnia 17.08.2011r. na organizacje zawodów finałowych OOM w latach 2012-2013.
 4. Obsługę konkursu zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
 5. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w załączniku do wniosku. 
 6. Kwota środków FRKF na dofinansowanie realizacji zadania nie może przekroczyć 80% kosztów całości przedsięwzięcia, za wyjątkiem:
 • przygotowań i udziału reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategorii juniorów i młodzieżowców (program „Talent”, EYOF, KN,MIO).
 • przygotowań i udziału akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu,
 • przygotowań zawodników niepełnosprawnych do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych oraz MŚ i ME w sportach nieolimpijskich.

        7. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację innych umów.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

III. Termin i warunki składania wniosków oraz realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadań nie może wykraczać poza okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 3. Wnioski należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:
  Ministerstwo Sportu i Turystyki,
  Ul. Senatorska 14
  00-082 Warszawa
  w następujących terminach (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia):

1. do 12 grudnia 2011r. (realizacja 2012 r.)
2. do 31 maja 2012r. (realizacja 01.07-31.12.2012 r.)

 

 1. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją Wniosek na konkurs – wspieranie sportu młodzieżowego w 2012 roku” , „Wniosek na konkurs – sport wyczynowy osób niepełnosprawnych w 2012 roku”.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,
 • statut lub jego kserokopię;  
 • preliminarz kosztów zadania zleconego;
 • w zależności od rodzaju zadania: szczegółowy regulamin i program przedsięwzięcia, ramowy program szkolenia sportowego, specyfikację kompletu sprzętu sportowego i inne informacje niezbędne przy rozpatrywaniu wniosku,
 • w przypadku programu „Talent” - oświadczenie polskiego związku sportowego, że dany zawodnik nie jest szkolony w innym programie.

Dodatkowe załączniki do wniosku składane przez polskie związki sportowe oraz stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub regionalnym (zgodnie z § 10 ust 5 Rozporządzenia):

 • wykaz zawodników proponowanych do objęcia szkoleniem (w przypadku Kadry Wojewódzkiej do 31.03.2012 r. zgodnie z § 10 ust 6 Rozporządzenia),
 • opis warunków opieki medycznej, odnowy biologicznej, warunków socjalno – bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny odbywania zajęć sportowych,
 • wykaz kadry trenersko – instruktorskiej, z uwzględnieniem danych dotyczących wykształcenia i praktyki zawodowej.

 

Wniosek i załączniki muszą być opatrzone pieczęcią wnioskodawcy oraz być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem  przez osoby wymienione powyżej.

IV. Terminy i tryb wyboru wniosków

 1. Otwarcie wniosków i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym zostanie dokonana przez upoważnionych pracowników Departamentu Sportu Wyczynowego, w ciągu 20 dni roboczych po upływie terminu składania wniosków. Ocena wniosków zostanie przekazana Komisji Konkursowej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki
 2. Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu nie przysługuje odwołanie.
 3. Całościowe lub częściowe wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa.

V. Kryteria wyboru wniosków

1. Kryteria formalne:

 • wnioskodawca powinien być podmiotem spełniającym wymogi formalne określone w Rozporządzeniu,
 • cele statutowe wnioskodawcy powinny być zbieżne z zadaniami z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży albo sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych,
 • wnioskodawca winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony formularz wniosku (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu,
 • preferowane będą wnioski złożone przez podmioty, które wykażą się szczególną aktywnością w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację planowanych zadań z innych źródeł, przedstawią właściwe proporcje kosztów do zamierzonych efektów zadania oraz przejrzysty i racjonalny kosztorys.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu z przyczyn formalnych.

2. Kryteria merytoryczne:

 • adresatami zadania są dzieci i młodzież, która posiada licencje sportowe właściwego polskiego związku sportowego albo sportowcy niepełnosprawni,
 • realizacja zadania powinna opierać się na zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami,
 • wnioskodawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu (ocena departamentu oparta będzie na danych zawartych we wniosku, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji wybranych zadań), a planowane zadania powinny podkreślać ciągłość oraz wysoką efektywność dotychczasowych działań,
 • wnioskodawca powinien być wiarygodny pod względem finansowym (na podstawie analizy dokumentów dołączonych do wniosku oraz – jeżeli wnioskodawca realizował tego typu zadanie – pozytywnej oceny Departamentu z realizacji podobnego zadania w 2011 r. uwzględniającej sposób rozliczenia się z otrzymanej w tym okresie dotacji).

W 2011 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań z zakresu:

 • sportu młodzieżowego - przyznano dofinansowanie na kwotę 124 591 293,63  zł, liczba zrealizowanych zadań - 269  (stan na dzień 13 listopada 2011 r.)
 • sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych – przyznano dofinansowanie na kwotę 10 146 000,00 zł, liczba zrealizowanych zadań – 54 (stan na dzień 13 listopada 2011 r.).

W 2010 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań z zakresu:

 • sportu młodzieżowego - wydatkowano kwotę 148 551 608,13 zł, liczba zrealizowanych zadań 314.
 • sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 12 705 363,93 zł, liczba zrealizowanych zadań 63. 

Metadane

Data publikacji : 17.11.2011
Data modyfikacji : 23.11.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Eliasz
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry