2011 rok

Konkurs wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego w roku 2011

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego w roku 2011 oraz zaprasza do składania wniosków. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację 
 

RODZAJ ZADANIA

1. Przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców - Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Innsbruck 2012

2. Organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) w sportach zimowych w 2012 r.

Na realizację ww. zadań przeznaczono ze środków FRKF w 2011 r. kwotę 600 000,00 /słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100/.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Dotację mogą uzyskać tylko podmioty określone w § 11 ust. 1, 2 oraz 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

2. Obsługę konkursu zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
 
3. Dotację na organizację finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (pkt 2) mogą otrzymać podmioty zgodnie protokołem konkursu ofert na organizacje zawodów finałowych OOM w latach 2012-2013 z dnia 17.08.2011 r.
 
4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w załączniku do wniosku.

5. Kwota środków FRKF na dofinansowanie realizacji zadania nie może przekroczyć 80% kosztów całości przedsięwzięcia (za wyjątkiem przygotowania i udziału reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategorii juniorów i młodzieżowców).

6. W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych wniosków przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania lub objęcia dofinansowaniem nie wszystkich wnioskodawców.

III. Termin i warunki składania wniosków oraz realizacji zadania

1. Zadanie musi być zrealizowane w 2011 roku.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na drukach umieszczonych na stronach Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3. Podmioty określone w § 11 ust. 1, 2 oraz 3 Rozporządzenia składają wnioski za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego lub bezpośrednio w kancelarii ogólnej MSiT (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia).

4. Wnioski należy przesyłać lub dostarczyć pod adres:


 

Ministerstwo Sportu i Turystyki

ul. Senatorska 14

00-082 Warszawa

w następującym terminie:

 

do 4 listopada 2011 r. (realizacja 07.11-31.12.2011 r.)
 

5. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją Wniosek na konkurs - wspieranie sportu młodzieżowego w 2011 roku".

6.   Do wniosku należy dołączyć:

- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;

- statut potwierdzony przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy;

- preliminarz kosztów zadania zleconego;

- szczegółowy regulamin, ramowy program szkolenia sportowego oraz inne informacje niezbędne przy rozpatrywaniu wniosku.

Dodatkowe załączniki do wniosku składane przez polskie związki sportowe oraz stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub regionalnym:

- wykaz zawodników proponowanych do objęcia szkoleniem;

- opis warunków opieki medycznej, odnowy biologicznej, warunków socjalno - bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny odbywania zajęć sportowych;

- wykaz kadry trenersko - instruktorskiej, z uwzględnieniem danych dotyczących wykształcenia i praktyki zawodowej.

Uznane zostaną jedynie te kopie dokumentów, które będą poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i niewymagane są oryginały tych dokumentów. 
 

IV. Terminy i tryb wyboru wniosków 

1. Otwarcie wniosków i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym odpowiednio przez upoważnionych pracowników Departamentu Sportu Wyczynowego nastąpi w ciągu 20 dni roboczych po upływie terminu składania wniosków, wraz ze sporządzeniem pisemnych formularzy i kwalifikacją złożonych wniosków do dalszej oceny.

2. Ocena wniosków zostanie przekazana Komisji Konkursowej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki.

3. Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie zadań publicznych podejmie Minister Sportu i Turystyki.

4. Całościowe lub częściowe wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

V. Kryteria wyboru wniosków

1. Kryteria formalne:

- wnioskodawca powinien być podmiotem spełniającym wymogi formalne określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

- cele statutowe wnioskodawcy powinny być zbieżne z zadaniami z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży,

- wnioskodawca winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony formularz wniosku (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu,

- preferowane będą wnioski złożone przez podmioty, które wykażą się szczególną aktywnością w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację planowanych zadańz innych źródeł, przedstawią właściwe proporcje kosztów do zamierzonych efektów zadania oraz przejrzysty i racjonalny kosztorys.

 Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu z przyczyn formalnych.

2. Kryteria merytoryczne:

- adresatami zadania są dzieci i młodzież, posiadający licencje sportowe właściwego polskiego związku sportowego,

- realizacja zadania powinna opierać się na zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami,

- wnioskodawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu (ocena oparta będzie na danych zawartych we wniosku, jak i na dotychczasowej współpracy przy realizacji wybranych zadań), a planowane zadania powinny podkreślać ciągłość oraz wysoką efektywność dotychczasowych działań.

W roku 2010 na realizację ww. zadań wydatkowano kwotę 9.602.519 zł /słownie: dziewięć milionów sześćset dwa tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 00/100/ - liczba zrealizowanych zadań 16.

W roku 2009 na realizację ww. zadań wydatkowano kwotę 9.000.000 zł /słownie: dziewięć milionów złotych 00/100/ - liczba zrealizowanych zadań 4.  

Metadane

Data publikacji : 13.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Eliasz
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry