2011 rok

Konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego w roku 2011

OGŁOSZENIE

 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego w roku 2011 oraz zaprasza do składania wniosków. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 

 

RODZAJ ZADANIA

1. Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i finałów MMM. (KWJ, KWM)

2. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (sms, nsms, ossm, wcss, ossm LZS).

3. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego. (ACSS)

4.Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz  akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu.

5. Przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych
 w kategoriach juniorów i młodzieżowców (program „Talent”, EYOF, KN).

6. Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego

7. Organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM)

           

 

            Na realizację ww. zadań Departament Sportu Wyczynowego w 2011 r. przeznaczył kwotę 130 962 000,00 /słownie: sto trzydzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100/.

 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Dotację mogą uzyskać tylko podmioty określone w § 11 ust. 1, 2 oraz 3 
   Rozporządzenia.
 2. Obsługę konkursu zapewnia Departament Sportu Wyczynowego .
 3. Dotację na organizację finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży   (pkt 7) mogą otrzymać podmioty zgodnie z porozumieniem Ministra Sportu i Turystyki z Wojewódzkimi Interdyscyplinarnymi Stowarzyszeniami Sportowymi z dnia 03.04.2008r.
 4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w załączniku do wniosku. 
 5. Kwota środków FRKF na dofinansowanie realizacji zadania nie może przekroczyć 80% kosztów całości przedsięwzięcia. (za wyjątkiem przygotowania i udziału reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategorii juniorów i młodzieżowców oraz przygotowania i udziału akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu )
 6. W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych wniosków przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania lub objęcia dofinansowaniem nie wszystkich wnioskodawców.

 

 1. Termin i warunki składania wniosków oraz realizacji zadania

 

 1. Zadanie musi być zrealizowane w 2011 roku. 
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na drukach umieszczonych na stronach Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 3. Podmioty określone w § 11 ust. 1, 2 oraz 3 Rozporządzenia składają wnioski
  za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego lub bezpośrednio w kancelarii ogólnej MSiT (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia ).
 4. Wnioski należy przesyłać lub dostarczyć pod adres:

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ul. Senatorska 14

00-082 Warszawa

w następujących terminach:

 

 1. do 14 stycznia 2011 r. (realizacja 2011 r.)
 2. do 31 maja 2011 r. (realizacja 01.07-31.12.2011 r.)

 

5. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją Wniosek na konkurs – wspieranie sportu młodzieżowego w 2011 roku”

 

6.   Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;

 

Ww. załącznik jest ważny 3 miesiące od daty wystawienia – ważność oceniana jest na dzień złożenia wniosku. 

 

 • statut potwierdzony przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy
 • preliminarz kosztów zadania zleconego;
 • szczegółowy regulamin i program przedsięwzięcia, ramowy program szkolenia sportowego, specyfikację kompletu sprzętu sportowego i inne informacje niezbędne przy rozpatrywaniu wniosku;
 • w przypadku programu „Talent” oświadczenie polskiego związku sportowego, że dany zawodnik nie jest szkolony w innym programie.

Dodatkowe załączniki do wniosku składane przez polskie związki sportowe oraz stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub regionalnym:

-   wykaz zawodników proponowanych do objęcia szkoleniem (w przypadku Kadry Wojewódzkiej do 31.03.2011 r. zgodnie z § 10 ust 6 Rozporządzenia );

 • opis warunków opieki medycznej, odnowy biologicznej, warunków
  socjalno – bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny odbywania zajęć sportowych;
 • wykaz kadry trenersko – instruktorskiej, z uwzględnieniem danych dotyczących wykształcenia i praktyki zawodowej.

 

Uznane zostaną jedynie te kopie dokumentów, które będą poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i niewymagane są oryginały tych dokumentów.

 

 1. Terminy i tryb wyboru wniosków

 

 1. Otwarcie wniosków i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym odpowiednio przez upoważnionych pracowników Departamentu Sportu Wyczynowego nastąpi w ciągu 20 dni roboczych po upływie terminu składania wniosków, wraz ze sporządzeniem pisemnych formularzy i kwalifikacją złożonych wniosków do dalszej oceny.
 2. Ocena wniosków zostanie przekazana Komisji Konkursowej powołanej przez MSiT.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie zadań publicznych podejmie minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu. 
 4. Całościowe lub częściowe wyniki konkursu zostaną zamieszczone
  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

 1. Kryteria wyboru wniosków

 

 1. Kryteria formalne:

- wnioskodawca powinien być podmiotem spełniającym wymogi formalne określone
 w Rozporządzeniu,

- cele statutowe wnioskodawcy powinny być zbieżne z zadaniami z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży,

- wnioskodawca winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony formularz wniosku (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu,

- preferowanebędą wnioski złożone przez podmioty, które wykażą się szczególną aktywnością w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację planowanych zadań z innych źródeł, przedstawią właściwe proporcje kosztów do zamierzonych efektów zadania oraz przejrzysty i racjonalny kosztorys.

 

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu z przyczyn formalnych.

 

 1. Kryteria merytoryczne:

- adresatami zadania są dzieci i młodzież, która posiada licencje sportowe właściwego polskiego związku sportowego,

- realizacja zadania powinna opierać się na zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami,

- wnioskodawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu (ocena departamentu oparta będzie na danych zawartych we wniosku, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji wybranych zadań),
a planowane zadania powinny podkreślać ciągłość oraz wysoką efektywność dotychczasowych działań,

- wnioskodawca powinien być wiarygodny pod względem finansowym (na podstawie analizy dokumentów dołączonych do wniosku oraz – jeżeli wnioskodawca realizował tego typu zadanie – pozytywnej oceny Departamentu z realizacji podobnego zadania w 2010 r. uwzględniającej sposób rozliczenia się z otrzymanej w tym okresie dotacji).

3. Szczegółowe kryteria merytoryczne dla publicznych i niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego oraz ośrodków szkolenia sportowego młodzieży.

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

na dofinansowanie procesu szkolenia sportowego

w publicznych szkołach mistrzostwa sportowego

i ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży

oraz działalności niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego w roku 2011

Podział środków finansowych Departamentu Sportu Wyczynowego przeznaczonych na dofinansowanie procesu szkolenia sportowego w placówkach szkolnictwa sportowego zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów:

            1) zasięg dyscypliny;

            2) klasyfikacja sportowa zawodników;

            3) przynależność do kadr polskich związków sportowych;

            4) osiągnięcia sportowe;

            5) wynik Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej;

            6) realizacja zadań szkoleniowo-startowych;

poszczególnych zawodników w ocenianym roku szkolnym.

 

I.Przyjmując wysokość dofinansowania:

 • na obsługę administracyjną dla ośrodków szkolenia sportowego młodzieżyw wysokości do 50 000 zł na jeden ośrodek,
 • na proces dydaktyczny i obsługę administracyjną dla niepublicznych smsw wysokości do 250 000 zł na jedną szkołę,

- odejmuje się powyższą kwotę od ogólnej wysokości środków przyznanych na dofinansowanie placówek szkolnictwa sportowego, zaś pozostałą kwotę dzieli się wg poniższego:

 

1. zasięg dyscypliny  - 10%

2. klasyfikacja sportowa zawodników  - 10%

3. przynależność do kadr pzs - 30%

4. osiągnięcia sportowe (start w imprezie głównej) - 20%

5. wynik Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej - 20%

6. realizacja zadań szkoleniowo-startowych - 10%

 

II. Zasięg dyscypliny na podstawie liczby zawodników z licencjami pzs (w kategorii młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca) wg. zasady:

 

 

Liczba zawodników z licencjami pzs

Pkt

< 500

1

500 – 1 000

2

1 000 – 2 500

3

2 500 – 7500

4

7 500 -15 000

5

> 15 000

6

 

Kwota przeznaczona do podziału za ocenę dyscypliny (10% ogólnej) podzielona będzie przez sumę punktów wszystkich pzs uzyskanych za ten składnik oceny.

Wynik ten przemnożony przez liczbę punktów uzyskanych przez pzs daje kwotę dofinansowania za klasyfikację.

 

III.Oceniającklasyfikację sportową - poszczególne klasy sportowe przeliczane będą na punkty wg poniższej zasady:

                        - kl. MM          -  8 pkt

                        - kl.  M            -  6 pkt

                        - kl.  I             -  3 pkt

                        - kl.  II             -  1 pkt

Kwota przeznaczona do podziału za klasyfikację sportową (10% ogólnej) podzielona będzie przez sumę punktów wszystkich zawodników uzyskanych za ten składnik oceny.

Wynik ten przemnożony przez liczbę punktów uzyskanych przez zawodników ocenianej placówki daje kwotę jej dofinansowania za klasyfikację.

 

IV.Oceniając przynależność do kadr p z s - udział w kadrach poszczególnych kategorii wiekowych przeliczany będzie na punkty wg. poniższej zasady:

 

K a d r a

P k t

- Olimpijska (KOl)

- Narodowa Seniorów (KNS)

- Młodzieżowa  (MKN)

- Juniorów  (KNJ)

- Juniorów mł. (Kadetów /KNJm)

- Wojewódzka (KW)

        - 12

         - 9

         - 7

         - 4

         - 2

         - 1

Kwota przeznaczona do podziału za przynależność do kadr (25% ogólnej) podzielona będzie przez sumę punktów wszystkich zawodników uzyskanych za ten składnik oceny.

Wynik ten pomnożony przez liczbę punktów uzyskanych przez zawodników ocenianej placówki daje kwotę jej dofinansowania za udział w kadrach.

 

V.Osiągnięcia sportowe

Podobnie, jak przy ocenie ww. składników - osiągnięcia sportowe (uzyskane lokaty w imprezie głównej przez każdego zawodnika w ocenianym roku szkolnym) będą przeliczane na punkty wg poniższej zasady:

 

 

Oceniane imprezy sportowe

Zajmowane miejsca

I-III

IV-VIII

Udział

Igrzyska Olimpijskie

IO

100

75

50

Mistrzostwa Świata Seniorów

MSwS

70

50

30

Puchary Świata Seniorów

PSwS

70

50

30*

Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie

MIO

60

40

25

Młodzieżowe Mistrzostwa Świata

MMSw

60

40

25

Młodzieżowe Puchary Świata

MPSw

60

40

25*

Mistrzostwa Europy Seniorów

MES

50

35

20

Puchary Europy Seniorów

PES

50

35

20*

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy

MME

45

30

15

Młodzieżowe Puchary Europy

MPE

45

30

15**

Uniwersjada

Un

45

30

15

Akademickie Mistrzostwa Świata

AMSw

45

30

15

Mistrzostwa Świata Juniorów

MSwJ

40

25

13

Puchary Świata Juniorów

PSwJ

40

25

13*

Mistrzostwa Świata Juniorów mł.

MSwJm

35

22

11

Puchary Świata Juniorów mł.

PSwJm

35

22

11*

Mistrzostwa Europy Juniorów

MEJ

30

20

9

Puchary Europy Juniorów

PEJ

30

20

9**

Mistrzostwa Europy Juniorów mł.

MEJm

25

16

7

Puchary Europy Juniorów mł.

PEJm

25

16

7**

Europejski Olimpijski Festiwal Młodzieży

EYOF

25

16

7

Mistrzostwa Polski Seniorów

MPS

20

12

5

Puchary Polski Seniorów

PPS

20

12

5**

Rozgrywki Ekstraklasy

ExK

20

12

5

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

MMP

15

9

3

Młodzieżowe Puchary Polski

MPP

15

9

3**

Rozgrywki I ligi

1L

10

6

1

Mistrzostwa Polski Juniorów

MPJ

10

6

1

Puchary Polski Juniorów

PPJ

10

6

1**

Rozgrywki II ligi

2L

5

3

0

Rozgrywki Centralnych Lig Juniorów

CLJ

5

3

0

Mistrzostwa Polski Juniorów mł.

MPJm

5

3

0

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

OOM

5

3

0

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

MMM

3

0

0

 

 

Uwaga:

1) start w imprezach pucharowych oceniany będzie tylko za miejsce w klasyfikacji generalnej.

2) udział w kwalifikacjach do MŚ i ME wszystkich kategorii wiekowych będzie oceniany jak 1 m-ce w mistrzostwach Polski danej kategorii wiekowej.

  *do 32 miejsca,

** do 16 miejsca.

 

Kwota przeznaczona do podziału za osiągnięcia sportowe (20% ogólnej) podzielona będzie przez sumę punktów wszystkich zawodników uzyskanych za ten składnik oceny.

Wynik ten pomnożony przez liczbę punktów uzyskanych przez zawodników ocenianej placówki daje kwotę jej dofinansowania za start w imprezach głównych.

 

 

VI.Wynik Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej przeliczany będzie na punkty wg. poniższej zasady:

 

Poziom sprawności

Liczba pkt. MTSF

Ocena – pkt.

Wybitny

> 641

8       

Wysoki

561 – 640

5         

Średni

481 – 560

3         

Niski

< 480

0         

Kwota przeznaczona do podziału za wynik MTSF (20% ogólnej) podzielona będzie przez sumę punktów wszystkich zawodników uzyskanych za ten składnik oceny.

Wynik ten pomnożony przez liczbę punktów uzyskanych przez zawodników ocenianej placówki daje kwotę jej dofinansowania za udział w kadrach.

 

VII.Stopień realizacji zadań szkoleniowo-startowych będzie uwzględniany proporcjonalnie do jego wykonania przez zawodników poszczególnych placówek szkolnictwa sportowego:

            - realizacja zadania                       - 3 pkt

            - brak realizacji zadania               - 1 pkt

            - brak zadania                                - 0 pkt

Kwota przeznaczona do podziału za realizację zadań szkoleniowo-startowych (15% ogólnej) podzielona będzie przez sumę punktów wszystkich zawodników uzyskanych za ten składnik oceny.

Wynik ten pomnożony przez liczbę punktów uzyskanych przez zawodników ocenianej placówki daje kwotę jej dofinansowania za realizację zadań.

 

VIII.Wszystkim zawodnikom, którzy ukończyli szkolenie w ww. placówkach w okresie do 5 lat przed okresem sprawozdawczym i których osiągnięcia w okresie sprawozdawczym zostaną przedstawione w sprawozdaniach rocznych tych placówek, zostaną naliczone punkty za przynależność do kadr pzs oraz za osiągnięcia sportowe (starty w IO, MSwS, MMSw, AMSw, Un, MES, MME, MSwJ, MEJ-za każdy start). Absolwentom starszych roczników zostaną naliczonepunkty za przynależność do kadr pzs oraz za osiągnięcia sportowe (starty w IO, MŚ i ME-za każdy start) w ocenianym roku. Zawodnikom w kategorii młodzieżowca, którzy decyzją Ministra Sportu i Turystyki uzyskali zgodę na warunkowe szkolenie w programie ossm nalicza się punkty jak absolwentom w okresie do 5 lat.

 

IX. Suma kwot za poszczególne składniki oceny jest kwotą wyjściową do negocjacji z polskimi związkami sportowymi wysokości dofinansowania szkolenia sportowego dla ocenianej placówki na następny rok.

Ostateczna kwota dofinansowania, na którą zawarta zostanie umowa, jest ustalana po konsultacji z reprezentantami zarządu właściwego p z s.

 

X. Kwota dofinansowania, wyliczona na podstawie niniejszego algorytmu, może być:

 1.  pomniejszona w przypadku:
 2. zmniejszenia się możliwości finansowych Departamentu,
 3. braku możliwości racjonalnego wykorzystania przyznanych środków przez zleceniobiorcę,
  • gdy aktualny poziom sportowy dofinansowywanych zawodników nie wskazuje na możliwości racjonalnego wykorzystania wyliczonej kwoty,
 4. braku terminowości i poprawności realizacji zadania,

2.     powiększona w przypadku:

 • zwiększenia się możliwości finansowych Departamentu,
 • wzrostu kosztów zawiązanych z realizacją przygotowań do ważnych imprez (IO, MŚ, ME), w których zleceniobiorca planuje udział zawodników objętych dofinansowaniem,
 • wykazania aktualnych potrzeb zleceniobiorcy, wynikających z nieprzewidzianych okoliczności.

Dane podawane przez pzs są weryfikowane, a wyniki  sportowe wyrywkowo porównywane. Jeżeli analiza wykaże, że dane są nieprawidłowe lub są znamiona zawyżania wyników, Departament Sportu Wyczynowego może zmniejszyć liczbę punktów częściowo lub pozbawić ich w całości.

 

W roku 2010 na  realizację ww. zadań Departament przeznaczył kwotę
 138 138 000, 00 zł /słownie: sto trzydzieści osiem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100/ - liczba zrealizowanych zadań 315.

W roku 2009 na  realizację ww. zadań Departament przeznaczył kwotę 159.123.000,00zł /słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100/.- liczba zrealizowanych zadań 247. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. odpis KRS musi byc zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. Wobec powyższego znosi się zapis w ogłoszeniu konkursowym mówiacy o trzymiesięcznej ważnosci odpisu KRS (Ogłoszenie konkursowe pkt. 3.6).

Metadane

Data publikacji : 20.12.2010
Data modyfikacji : 27.05.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Wasiak
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry