2009 rok

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego w roku 2010

Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego ogłasza konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego w roku 2010 oraz zaprasza do składania wniosków.

OGŁOSZENIE

Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego ogłasza konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego w roku 2010 oraz zaprasza do składania wniosków. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.
 
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
 
RODZAJ ZADANIA
1. Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów oraz organizacja eliminacji wojewódzkich do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich i zimowych, halowych oraz w biegach przełajowych.
2. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (sms, nsms, ossm, wcss, ossm LZS).
3. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego.
4. Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz w akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu.
5. Przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców (program „Talent”, I MIO, EYOF).
6. Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego.
           
Na realizację ww. zadań Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego w 2010 r. przeznaczył kwotę 138.880.000,00 zł /słownie: sto trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100/.
 
W roku 2009 na  realizację ww. zadań Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego przeznaczył kwotę 159.123.000,00 zł /słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100/.
 
W roku 2008 na  realizację ww. zadań Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego przeznaczył kwotę 105.550.000,00 zł /słownie: sto pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100/.
 
II. Zasady przyznawania dotacji
 
1. Postępowanie wnioskowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.).
2. Dotację mogą uzyskać tylko podmioty określone w § 9 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3  ww. rozporządzenia.
3. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w załączniku do wniosku.  
4. W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych wniosków przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania lub objęcia dofinansowaniem nie wszystkich wnioskodawców.
  
III. Termin i warunki składania wniosków oraz realizacji zadania
  
1. Zadanie musi być zrealizowane w 2010 roku. 
2. Podstawowe warunki realizacji ww. zadań określa rozporządzenie Ministra Sportu
z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.).
3. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na drukach określonych przez Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego.
4. Podmioty określone w § 9 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.) składają wnioski za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego (decyduje data stempla pocztowego).
5. Wnioski należy przesyłać pod adres:
 
Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
w następujących terminach: 
  1. do 09 stycznia 2010 r. (realizacja 2010 r.)
  2. do 28 lutego 2010 r. (realizacja 01.04-31.12.2010 r.)
  3. do 31 maja 2010 r. (realizacja 01.07-31.12.2010 r.)
  4. do 31 lipca 2010 r. (realizacja 01.09-31.12.2010 r.)
Ww. termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Jest to jednoznaczne z objęciem tych dokumentów procedurą konkursową.  
 
6. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją Wniosek na konkurs – wspieranie sportu młodzieżowego w 2010 roku”
  
7. Do wniosku należy dołączyć:
 
- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;
- aktualne zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnościami na rzecz tych podmiotów (tylko oryginały); 
 
Ww. załącznik jest ważny 3 miesiące od daty wystawienia – ważność oceniana jest na dzień złożenia wniosku.  
 
- statut potwierdzony przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy (ewentualnie informacja przy jakim programie ze środków FRKF się znajduje);
- preliminarz kosztów zadania zleconego;
- szczegółowy regulamin i program przedsięwzięcia, ramowy program szkolenia sportowego, specyfikację kompletu sprzętu sportowego i inne informacje niezbędne przy rozpatrywaniu wniosku;
- w przypadku programu „Talent” oświadczenie Polskiego Związku Sportowego, że dany zawodnik nie jest szkolony w innym programie (z wyłączeniem kadry wojewódzkiej).
 
Dodatkowe załączniki do wniosku składane przez polskie związki sportowe oraz stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub regionalnym:
 
- wykaz zawodników kadry wojewódzkiej lub młodzieżowej;
- program przedsięwzięcia oraz zakładane cele, które mają być osiągnięte;
- opis warunków opieki medycznej, odnowy biologicznej, warunków socjalno – bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny odbywania zajęć sportowych;
- wykaz kadry trenersko – instruktorskiej, z uwzględnieniem danych dotyczących wykształcenia i praktyki zawodowej.
 
Uznane zostaną jedynie te kopie dokumentów, które będą poświadczone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i nie wymagane są oryginały tych dokumentów.
 
IV. Terminy i tryb wyboru wniosków
 
1. Otwarcie wniosków i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym odpowiednio przez upoważnionych pracowników Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego nastąpi w ciągu 20 dni roboczych po upływie terminu składania wniosków, sporządzając pisemny formularz i kwalifikując złożone wnioski do dalszej oceny.
2. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu. 
3. Decyzja zawierająca rozstrzygnięcie konkursu wniosków zostanie zamieszczona na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
4. W przypadku zakończenia procedury konkursowej na wybrane zadania z zakresu rozwoju sportu dzieci i młodzieży Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego zastrzega sobie prawo do ogłoszenia częściowych wyników.
5. Po zebraniu wniosków od wnioskodawców oraz zatwierdzeniu planu wydatków Ministerstwa Sportu i Turystyki na poszczególne rodzaje zadań, dofinansowywanych ze środków przeznaczonych na rozwój sportu dzieci i młodzieży w ramach gospodarki Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej, Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego prześle potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia wniosku, z określeniem wysokości zaplanowanego dofinansowania i zaproszeniem dla przedstawicieli wnioskodawców na konsultacje organizacyjne i negocjacje finansowe.
 
V. Kryteria wyboru wniosków
 
1.  Kryteria formalne:
- wnioskodawca powinien być podmiotem spełniającym wymogi formalne określone w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.),
- cele statutowe wnioskodawcy powinny być zbieżne z zadaniami z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży,
- wnioskodawca winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony formularz wniosku (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu,
- preferowane będą wnioski złożone przez podmioty, które wykażą się szczególną aktywnością w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację planowanych zadań z innych źródeł, przedstawią właściwe proporcje kosztów do zamierzonych efektów zadania oraz przejrzysty i racjonalny kosztorys.
 
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
2. Kryteria merytoryczne:
- adresatami zadania są dzieci i młodzież, która posiada licencje sportowe właściwego polskiego związku sportowego.
 
Ww. warunek nie dotyczy dzieci i młodzieży szkolącej się w zespołowych grach sportowych.
 
- realizacja zadania powinna opierać się na zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami,
- wnioskodawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu (ocena departamentu oparta będzie na danych zawartych we wniosku, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji wybranych zadań), a planowane zadania powinny podkreślać ciągłość oraz wysoką efektywność dotychczasowych działań,
- wnioskodawca powinien być wiarygodny pod względem finansowym (na podstawie analizy dokumentów dołączonych do wniosku oraz – jeżeli wnioskodawca realizował tego typu zadanie – pozytywnej oceny Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego z realizacji podobnego zadania w 2009 r. uwzględniającej sposób rozliczenia się z otrzymanej w tym okresie dotacji).

Metadane

Data publikacji : 10.12.2009
Data modyfikacji : 10.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Eliasz
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry