2009 rok

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w 2009 r. - szkolenie i przygotowanie kadr narodowych

Minister Sportu i Turystyki ogłasza  konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w roku 2009. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.

Szkolenie, przygotowanie i udział w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym zawodników kadry narodowej w kategorii juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia w letnich i zimowych dyscyplinach olimpijskich.


Na realizację zadania przeznacza się kwotę 26 000 000,00 zł /słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych 00/100/.

W tym:

1. Szkolenie i start zawodników kadr narodowych PZS -20 000 000 zł

2. Przygotowanie i udział reprezentacji Polski w Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy -1 000 000 zł

3. Dofinansowanie indywidualnego szkolenia zawodników kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu- 5 000 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie wnioskowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.) oraz w oparciu o kryteria merytoryczne zawarte w Zarządzeniu nr 35 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad programowych powierzania polskim związkom sportowym i innym podmiotom przygotowań olimpijskich oraz przygotowań do udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym kadry narodowej w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich na rok 2009 zmienione Zarządzeniem nr 2 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 05 stycznia 2009 r.

2. Dotację mogą uzyskać tylko podmioty określone w § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

3. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w załączniku do wniosku.

4. W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych wniosków przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania lub objęcia nie wszystkich wnioskodawców.

III. Termin i warunki składania wniosków.

 Ad1.Wnioski należy składać w nieprzekraczalnych terminach:

do 30 kwietnia  2009 roku przy finansowaniu od 1 maja 2009 r.

do 30 czerwca 2009 roku przy finansowaniu od 1 lipca 2009 r.

do 30 sierpnia 2009 roku przy finansowaniu od 1 września 2009 r.

Ad2.Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2009 roku.

Ad3.Wnioski należy składać w nieprzekraczalnych terminach:

do 30 czerwca 2009 roku przy finansowaniu od 1 lipca 2009 r.

do 30 sierpnia 2009 roku przy finansowaniu od 1 września 2009 r.

1. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na drukach określonych przez Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego.

2. Podmioty określone w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r.
w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.) składają wnioski bezpośrednio lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa lub za pośrednictwem poczty, w kopertach z dopiskiem:

KONKURS OFERT - Szkolenie, przygotowanie i udział w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym zawodników kadry narodowej w kategorii juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia w letnich i zimowych dyscyplinach olimpijskich.

Ww. termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Jest to jednoznaczne z objęciem tych dokumentów procedurą konkursową.

3. Do wniosku należy dołączyć:

a.  wniosek na wsparcie zadania wraz z załącznikami dla poszczególnych priorytetów i grup szkoleniowych w poszczególnych kategoriach wiekowych,

b.  wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (ważność: 3 miesiące od daty wystawienia),

c.  aktualne zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnościami na rzecz tych podmiotów,

d.  wykaz kadry narodowej,

e.  regulaminy powołania kadry narodowej w kategorii juniora i młodzieżowca do 23 lat,

f.  wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących,

g. roczny cykl szkolenia sportowego z uwzględnieniem:

     - zakładanych celów,

     - opisu warunków opieki medycznej , odnowy biologicznej, warunków socjalno - bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny odbywania zajęć sportowych.

 Uznane zostaną jedynie te kopie dokumentów, które będą poświadczone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.

 IV. Terminy i tryb wyboru wniosków.

1. Otwarcie wniosków i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym odpowiednio przez Zespół Konkursowy nastąpi w ciągu 10 dni roboczych po upływie terminu składania wniosków, sporządzając pisemny protokół Oceny i kwalifikując złożone wnioski do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

2. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Minister Sportu i Turystyki.

3. Wyniki zawierające rozstrzygnięcie konkursu wniosków zostaną zamieszczone
na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

4. Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego zastrzega sobie prawo do ogłoszenia częściowych wyników.

6. Po zebraniu wniosków od wnioskodawców oraz zatwierdzeniu planu wydatków Ministerstwa Sportu i Turystyki na poszczególne rodzaje zadań, dofinansowywanych ze środków przeznaczonych na rozwój sportu dzieci i młodzieży w ramach gospodarki Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej, Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego prześle potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia wniosku, określi wysokości zaplanowanego dofinansowania i zaprosi przedstawicieli wnioskodawców na konsultacje organizacyjne i negocjacje finansowe.

V. Kryteria wyboru wniosków.

1. Kryteria formalne:

  • wnioskodawca powinien być podmiotem spełniającym wymogi formalne określone w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.),
  • cele statutowe wnioskodawcy powinny być zbieżne z zadaniami z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży,
  • wnioskodawca winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony formularz wniosku (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.

 2. Kryteria merytoryczne:

  • adresatami zadania są zawodnicy kadry narodowej juniorów i młodzieżowców w wieku do 23 lat;
  • realizacja zadania powinna opierać się na zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami;
  • dofinansowanie obejmie zadania z zakresu:

- szkolenia i startu zawodników kadry narodowej polskich związków sportowych,

- przygotowanie i udział reprezentacji Polski w olimpijskim festiwalu Młodzieży Europy,

- indywidualne szkolenie zawodników kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu,

  • pozostałe zadania będą dofinansowane w miarę posiadanych środków;
  • wnioskodawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu /ocena departamentu oparta będzie na danych zawartych we wniosku, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji wybranych zadań/, a planowane zadania powinny podkreślać ciągłość oraz wysoką efektywność dotychczasowych działań.

VI. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa sporządzona na podstawie rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.).

2. Środki pochodzące z dotacji celowej mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie kosztów określonych w załącznikach do wniosku.

3. Dotacja celowa może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania określonego we wniosku, który stanowi załącznik do umowy.

4. Zadanie musi być zrealizowane do końca 2009 r.

5. Zleceniobiorcy są zobowiązani w ramach umowy do m.in.:

a. prowadzenia odrębnego rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;

b. wyodrębnienie ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadań;

c. sporządzenie do załączników do umowy zmian zadań jednostkowych pod nazwą: plan po zmianach dla I półrocza (należy złożyć w terminie do 31.07.2009 r.,) oraz plan po zmianach dla II półrocza (należy złożyć w terminie do 30.11.2009 r.,); ww. zmiany pod nazwą „plan po zmianach" wymagane są wyłącznie wformie pisemnego aneksu.

d. sporządzenie rozliczenia końcowego z wykonania zadania w terminie określonym w umowie.

6. Podmiot otrzymujący dotację celową zobowiązany jest do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, oraz „Zasad dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizacje zadania" wskazanych przez Ministra Sportu i Turystyki.

7. Przy rozliczeniu realizacji zadania, zwracana będzie szczególna uwaga na:

a. realizację zadania zgodnie z zawartą umową;

b. zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanej kwoty dotacji;

c. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczenia finansowego i sprawozdania merytorycznego;

d. oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

8. Podmiot, któremu przyznano dotację celową zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz udostępnienia wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących zleconego zadania.

9. Wstrzymanie przekazania środków przyznanej dotacji celowej może nastąpić z powodu:

a. niewykonywania zadania zgodnie z umową;

b. odmowy poddania się kontroli;

c. niedotrzymania terminu dostarczenia zmian zadań jednostkowych w formie „planu po zmianach" I i II półrocza lub sprawozdania końcowego wraz z załącznikami;

d. niezwrócenia zakwestionowanej kwoty dotacji wraz z należnymi odsetkami.

 

Metadane

Data publikacji : 02.04.2009
Data modyfikacji : 08.04.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Budzanowska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry