2009 rok

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach szkoleniowych w dyscyplinach programu igrzysk olimpijskich

Minister Sportu i Turystyki ogłasza II konkurs wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w roku 2009. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.

Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach szkoleniowych w dyscyplinach programu igrzysk olimpijskich           

Na realizację ww. zadań Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego w 2009 r. przeznaczył kwotę 10.000.000,00 zł /słownie: dziesięć milionów złotych 00/100/.

II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Postępowanie wnioskowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.).

2. O dotację mogą ubiegać się tylko podmioty określone w § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

3. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w załączniku do wniosku.

4. W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych wniosków przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania lub objęcia nie wszystkich wnioskodawców.

III. Termin i warunki składania wniosków.

1. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

27 III 2009 r. dla zadań realizowanych w okresie od 01.04.2009 r. do 31.12.2009 r.

27 IV 2009 r. dla zadań realizowanych w okresie od 01.06.2009 r. do 31.12.2009 r.

31 VI 2009 r. dla zadań realizowanych w okresie od 01.09.2009 r. do 31.12.2009 r.

2. Podmioty określone w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.) składają wnioski do Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego, ul. Senatorska 14, /kancelaria/ lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego, na podany niżej adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

ul. Senatorska 14

00-921 Warszawa

Ww. termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Jest to jednoznaczne z objęciem tych dokumentów procedurą konkursową.

3. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania z adnotacją Wniosek na II konkurs - rozwój sportu dzieci i młodzieży w 2009 roku"

4. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na drukach określonych przez Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego.

5. Do wniosku należy dołączyć:

 - aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;

 Ww. załącznik jest ważny 3 miesiące od daty wystawienia - ważność oceniana jest na dzień złożenia wniosku.  

 - statut potwierdzony przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy;

- preliminarz kosztów bezpośrednich, a także kosztów obsługi zadania (tzw. kosztów pośrednich);

- aktualne zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnościami na rzecz tych podmiotów;

- szczegółowy regulamin i program przedsięwzięcia oraz zakładane cele, które mają być osiągnięte; ramowy program szkolenia sportowego i inne informacje niezbędne przy rozpatrywaniu wniosku;

- wykaz zawodników kadry szkolonej w zakresie wnioskowanego zadania;

- opis warunków opieki medycznej, odnowy biologicznej, warunków socjalno - bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny odbywania zajęć sportowych;

- wykaz kadry trenersko - instruktorskiej, z uwzględnieniem danych dotyczących wykształcenia i praktyki zawodowej.

Uznane zostaną jedynie te kopie dokumentów, które będą poświadczone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.

 IV. Terminy i tryb wyboru wniosków.

1. Otwarcie wniosków i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym przez Zespół Konkursowy nastąpi w ciągu 20 dni roboczych po upływie terminu składania wniosków. Zostanie sporządzony pisemny Protokół Oceny i kwalifikując złożone wnioski do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

2. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Minister Sportu i Turystyki.

3. Wyniki zawierające rozstrzygnięcie konkursu wniosków zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

4. Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego zastrzega sobie prawo do ogłoszenia częściowych wyników.

5. Po zebraniu wniosków od wnioskodawców oraz zatwierdzeniu planu wydatków Ministerstwa Sportu i Turystyki na poszczególne rodzaje zadań, dofinansowywanych ze środków przeznaczonych na rozwój sportu dzieci i młodzieży w ramach gospodarki Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej, Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego prześle potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia wniosku, określi wysokości zaplanowanego dofinansowania i zaprosi przedstawicieli wnioskodawców na konsultacje organizacyjne i negocjacje finansowe.

V. Kryteria wyboru wniosków.

1. Kryteria formalne:

- wnioskodawca powinien być podmiotem spełniającym wymogi formalne określone w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.),

- cele statutowe wnioskodawcy powinny być zbieżne z zadaniami z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży,

- wnioskodawca winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony formularz wniosku (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu,

- preferowane będą wnioski złożone przez podmioty, które wykażą się szczególną aktywnością w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację planowanych zadań z innych źródeł, przedstawią właściwe proporcje kosztów do zamierzonych efektów zadania oraz przejrzysty i racjonalny kosztorys.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.

2. Kryteria merytoryczne:

- adresatami zadania są dzieci i młodzież, która posiada licencje sportowe właściwego polskiego związku sportowego, legitymująca się minimum II klasą sportową.              

Ww. warunek nie dotyczy dzieci i młodzieży szkolącej się w zespołowych grach sportowych.

- realizacja zadania powinna opierać się na zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami,

- wnioskodawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu /ocena departamentu oparta będzie na danych zawartych we wniosku, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji wybranych zadań/, a planowane zadania powinny podkreślać ciągłość oraz wysoką efektywność dotychczasowych działań,

- wnioskodawca powinien być wiarygodny pod względem finansowym (na podstawie analizy dokumentów dołączonych do wniosku oraz - jeżeli wnioskodawca realizował tego typu zadanie - pozytywnej oceny Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego z realizacji podobnego zadania w 2008 r. uwzględniającej sposób rozliczenia się z otrzymanej w tym okresie dotacji).

VI. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Podstawowe warunki realizacji ww. zadań określa rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.).

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa sporządzona na zasadach określonych w zarządzeniu nr 4 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 29 stycznia 2009 roku.

3. Środki pochodzące z dotacji celowej mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie kosztów określonych w załącznikach do wniosku.

4. Dotacja celowa może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania określonego we wniosku.

5. Zadanie musi być zrealizowane w okresie od 01.04-31.12.2009 roku.

6. Zleceniobiorcy są zobowiązani w ramach umowy do m.in.:

  • prowadzenia odrębnego rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;
  • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadań;
  • sporządzenia załączników do umowy: pod nazwą: plan, rozliczenie częściowe, rozliczenie w terminach określonych umową.
  • Zmiany pod nazwą plan po zmianach wymagane są w formie pisemnego aneksu;

7. Podmiot otrzymujący dotację celową zobowiązany jest do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, oraz „Zasad dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania" wskazanych przez Ministra Sportu i Turystyki.

8. Przy rozliczeniu realizacji zadania, zwracana będzie szczególna uwaga na:

  • realizację zadania zgodnie z zawartą umową;
  • zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanej kwoty dotacji;
  • prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczenia finansowego
    i sprawozdania merytorycznego;
  • oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

9. Podmiot, któremu przyznano dotację celową zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz udostępnienia wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących zleconego zadania.

10. Wstrzymanie przekazania środków przyznanej dotacji celowej może nastąpić z powodu:

a. niewykonywania zadania zgodnie z umową;

b. odmowy poddania się kontroli;

c. niedotrzymania terminu dostarczenia zmian zadań jednostkowych w formie rozliczenia częściowego lub rozliczenia końcowego wraz z załącznikami;

d. niezwrócenia zakwestionowanej kwoty dotacji wraz z należnymi odsetkami.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Sportu Kwalifikowanego  i Młodzieżowego, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa Tel. 0-22/ 24432291; 2443292; e-mail debert@msport.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 27.02.2009
Data modyfikacji : 27.02.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Budzanowska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry