BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Konkurs ofert 2008 - 2008 rok -

2008 rok

Konkurs ofert 2008

OGŁOSZENIE

Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego ogłasza konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w roku 2008 oraz zaprasza do składania wniosków. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.

RODZAJ ZADANIA

1. Szkolenie kadr wojewódzkich młodzików, juniorów młodszych i juniorów oraz organizację eliminacji wojewódzkich do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich i zimowych, halowych oraz biegach przełajowych.

2. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego.

3. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach szkoleniowych.

4. Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu.

5. Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu dzieci i młodzieży.

 

Na realizację ww. zadań Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego w 2008 r. przeznaczył kwotę 104.550.000,00 zł /słownie: sto cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100/.

II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Postępowanie wnioskowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.).

2. Dotację mogą uzyskać tylko podmioty określone w § 9 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 ww. rozporządzenia.

3. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w załączniku do wniosku.

4. W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych wniosków przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania lub objęcia nie wszystkich wnioskodawców.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie musi być zrealizowane w 2008 roku.

2. Podstawowe warunki realizacji ww. zadań określa rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.).

IV. Termin i warunki składania wniosków.

1. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na drukach określonych przez Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego.

2. Podmioty określone w § 9 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.) składają wnioski do Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego, ul. Senatorska 14, pok. Nr 109 /sekretariat / lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego.

3. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2008 roku lub przesyłać na podany niżej adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ul. Senatorska 14

00-921 Warszawa

Ww. termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Jest to jednoznaczne z objęciem tych dokumentów procedurą konkursową.

4. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania z adnotacją Wniosek na konkurs - rozwój sportu dzieci i młodzieży w 2008 roku”

5. Do wniosku należy dołączyć:

- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy (tylko oryginał);

Ww. załącznik jest ważny 3 miesiące od daty wystawienia – ważność oceniana jest na dzień złożenia wniosku.

- statut potwierdzony przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy;

- preliminarz kosztów bezpośrednich, a także kosztów obsługi zadania (tzw. kosztów pośrednich);

- aktualne zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnościami na rzecz tych podmiotów (tylko oryginały);

- szczegółowy regulamin i program przedsięwzięcia, ramowy program szkolenia sportowego, odpowiednio konspekt scenariusza filmu lub pozycji wydawniczej, specyfikacja kompletu sprzętu sportowego i inne informacje niezbędne przy rozpatrywaniu wniosku.

Dodatkowe załączniki do wniosku składane przez polskie związki sportowe oraz stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub regionalnym:

- wykaz zawodników kadry wojewódzkiej lub młodzieżowej;

- program przedsięwzięcia oraz zakładane cele, które mają być osiągnięte;

- opis warunków opieki medycznej, odnowy biologicznej, warunków socjalno – bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny odbywania zajęć sportowych;

- wykaz kadry trenersko – instruktorskiej, z uwzględnieniem danych dotyczących wykształcenia i praktyki zawodowej.

Uznane zostaną jedynie te kopie dokumentów, które będą poświadczone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i nie wymagane są oryginały tych dokumentów.

V. Terminy i tryb wyboru wniosków.

1. Otwarcie wniosków i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym odpowiednio przez upoważnionych pracowników Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego nastąpi w ciągu 15 dni roboczych po upływie terminu składania wniosków, sporządzając pisemny formularz i kwalifikując złożone wnioski do dalszej oceny.

2. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

3. Decyzja zawierająca rozstrzygnięcie konkursu wniosków zostanie zamieszczona
na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

4. W przypadku zakończenia procedury konkursowej na wybrane zadania z zakresu rozwoju sportu dzieci i młodzieży Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego zastrzega sobie prawo do ogłoszenia tych częściowych wyników.

6. Po zebraniu wniosków od wnioskodawców oraz zatwierdzeniu planu wydatków Ministerstwa Sportu i Turystyki na poszczególne rodzaje zadań, dofinansowywanych ze środków przeznaczonych na rozwój sportu dzieci i młodzieży w ramach gospodarki Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej, Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego prześle potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia wniosku, z określeniem wysokości zaplanowanego dofinansowania i zaproszeniem dla przedstawicieli wnioskodawców na konsultacje organizacyjne i negocjacje finansowe.

VI. Kryteria wyboru wniosków.

1. Kryteria formalne:

- wnioskodawca powinien być podmiotem spełniającym wymogi formalne określone w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.),

- cele statutowe wnioskodawcy powinny być zbieżne z zadaniami z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży,

- wnioskodawca winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony formularz wniosku (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu,

- preferowanebędą wnioski złożone przez podmioty, które wykażą się szczególną aktywnością w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację planowanych zadańz innych źródeł, przedstawią właściwe proporcje kosztów do zamierzonych efektów zadania oraz przejrzysty i racjonalny kosztorys.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

2. Kryteria merytoryczne:

- adresatami zadania są dzieci i młodzież, która posiada licencje sportowe właściwego polskiego związku sportowego, legitymującą się minimum II klasą sportową.

Ww. warunek nie dotyczy dzieci i młodzieży szkolącej się w zespołowych grach sportowych.

- realizacja zadania powinna opierać się na zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami,

- wnioskodawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu /ocena departamentu oparta będzie na danych zawartych we wniosku, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji wybranych zadań/, a planowane zadania powinny podkreślać ciągłość oraz wysoką efektywność dotychczasowych działań,

- wnioskodawca powinien być wiarygodny pod względem finansowym (na podstawie analizy dokumentów dołączonych do wniosku oraz – jeżeli wnioskodawca realizował tego typu zadanie – pozytywnej oceny Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego z realizacji podobnego zadania w 2007 r. uwzględniającej sposób rozliczenia się z otrzymanej w tym okresie dotacji).

Metadane

Data publikacji : 14.12.2007
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry