2008 rok

Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego ogłasza konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w roku 2008 oraz zaprasza do składania wniosków.

OGŁOSZENIE

Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego ogłasza konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w roku 2008 oraz zaprasza do składania wniosków. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.
 
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.
 
RODZAJ ZADANIA
Przygotowanie reprezentacji Polski do udziału w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców w 2008 r. (IX Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy).
Na realizację ww. zadań Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego w 2008 r. przeznaczył kwotę 450.000,00 zł /słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100/.
 
II. Zasady przyznawania dotacji.
1. Postępowanie wnioskowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.).
2. Dotację mogą uzyskać tylko podmioty określone w § 9 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 ww. rozporządzenia.
3. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w załączniku do wniosku.
4. W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych wniosków przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania lub objęcia nie wszystkich wnioskodawców.
 
III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie musi być zrealizowane w okresie 01 październik-31 grudzień 2008 roku.
2. Podstawowe warunki realizacji ww. zadań określa rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.).
 
IV. Termin i warunki składania wniosków.
1. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na drukach określonych przez Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego.
 
2. Podmioty określone w § 9 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.) składają wnioski do Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego, ul. Senatorska 14, /sekretariat / lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego.
 
3. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2008 roku lub przesyłać na podany niżej adres:
 
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego
ul. Senatorska 14
00-921 Warszawa
 
Ww. termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Jest to jednoznaczne z objęciem tych dokumentów procedurą konkursową.
 
4. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania z adnotacją Wniosek na konkurs - Przygotowanie reprezentacji Polski do udziału w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców w 2008 r. (IX Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy).”
 
5. Do wniosku należy dołączyć:
- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy (tylko oryginał);
Ww. załącznik jest ważny 3 miesiące od daty wystawienia – ważność oceniana jest na dzień złożenia wniosku.
- statut potwierdzony przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy;
- preliminarz kosztów bezpośrednich, a także kosztów obsługi zadania (tzw. kosztów pośrednich);
- aktualne zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnościami na rzecz tych podmiotów (tylko oryginały);
- ramowy program szkolenia sportowego i inne informacje niezbędne przy rozpatrywaniu wniosku.
Dodatkowe załączniki do wniosku składane przez polskie związki sportowe oraz stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub regionalnym:
- wykaz zawodników;
- program przedsięwzięcia oraz zakładane cele, które mają być osiągnięte;
- wykaz kadry trenersko – instruktorskiej, z uwzględnieniem danych dotyczących wykształcenia i praktyki zawodowej.
Uznane zostaną jedynie te kopie dokumentów, które będą poświadczone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i nie wymagane są oryginały tych dokumentów.
 
V. Terminy i tryb wyboru wniosków.
1. Otwarcie wniosków i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym odpowiednio przez upoważnionych pracowników Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego nastąpi w ciągu 15 dni roboczych po upływie terminu składania wniosków, sporządzając pisemny formularz i kwalifikując złożone wnioski do dalszej oceny.
 
2. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.
 
3. Decyzja zawierająca rozstrzygnięcie konkursu wniosków zostanie zamieszczona na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 
4. W przypadku zakończenia procedury konkursowej na wybrane zadania z zakresu rozwoju sportu dzieci i młodzieży Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego zastrzega sobie prawo do ogłoszenia tych częściowych wyników.
 
5. Po zebraniu wniosków od wnioskodawców oraz zatwierdzeniu planu wydatków Ministerstwa Sportu i Turystyki na poszczególne rodzaje zadań, dofinansowywanych ze środków przeznaczonych na rozwój sportu dzieci i młodzieży w ramach gospodarki Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej, Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego prześle potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia wniosku, z określeniem wysokości zaplanowanego dofinansowania i zaproszeniem dla przedstawicieli wnioskodawców na konsultacje organizacyjne i negocjacje finansowe.
 
VI. Kryteria wyboru wniosków.
1. Kryteria formalne:
- wnioskodawca powinien być podmiotem spełniającym wymogi formalne określone w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.),
- cele statutowe wnioskodawcy powinny być zbieżne z zadaniami z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży,
- wnioskodawca winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony formularz wniosku (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu,
- preferowane będą wnioski złożone przez podmioty, które przedstawią właściwe proporcje kosztów do zamierzonych efektów zadania oraz przejrzysty i racjonalny kosztorys.
 
2. Kryteria merytoryczne:
- adresatami zadania są dzieci i młodzież, która posiada licencje sportowe właściwego polskiego związku sportowego.
- realizacja zadania powinna opierać się na zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami,
- wnioskodawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu /ocena departamentu oparta będzie na danych zawartych we wniosku, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji wybranych zadań/, a planowane zadania powinny podkreślać ciągłość oraz wysoką efektywność dotychczasowych działań,
- wnioskodawca powinien być wiarygodny pod względem finansowym (na podstawie analizy dokumentów dołączonych do wniosku oraz – jeżeli wnioskodawca realizował tego typu zadanie – pozytywnej oceny Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego z realizacji podobnego zadania w 2007 r. uwzględniającej sposób rozliczenia się z otrzymanej w tym okresie dotacji).
 
Załączniki:
 
Wzór wniosku
 
Wzór preliminarza

Metadane

Data publikacji : 25.07.2008
Data modyfikacji : 25.07.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Marcinkowski
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry