2009 rok

Nabór wniosków do czwartej edycji programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży".

Minister Sportu i Turystyki,  przyjmując jako  priorytet popularyzację sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, ogłasza nabór wniosków do czwartej edycji  programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży". Celem programu zwiększenie dostępności dzieciom i młodzieży do  nowoczesnych i bezpiecznych, boisk wielofunkcyjnych. Program jest jednym z elementów  rozbudowy  i modernizacji  infrastruktury sportowej w kraju.
 

Dofinansowanie  tego przedsięwzięcia realizowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu  modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych.

Program adresowany jest do szerokiej rzeszy podmiotów posiadających osobowość prawną (np. spółdzielnie mieszkaniowe, terenowe jednostki samorządowe, parafie i inne  jednostki religijne, samodzielne jednostki szkolnictwa) oraz pragnących przyczynić się w swoim środowisku i społeczności do poprawy aktywności fizycznej wśród młodych ludzi.

Podstawowym warunkiem  przystąpienia do programu jest założenie, że wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie bezpłatne.

W roku 2009 Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło  20,0 milionów złotych na dofinansowanie  budowy ok. 100 boisk.

Kwota środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  na dofinansowanie  budowy boiska w ramach programu wynosić będzie do 50% wartości  kosztorysowej zadania, nie więcej niż 200,0 tysięcy złotych.

Udział środków publicznych zobowiązuje beneficjenta programu (inwestora) do realizacji przedsięwzięcia  zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

Aplikacje do programu wraz z kompletem niezbędnych załączników składane  są bezpośrednio do Ministerstwa Sportu i Turystyki  (Departament Infrastruktury Sportowej ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa) w terminie  do  16 marca 2009 roku ( liczy się data stempla pocztowego).


I Założenia do programu

1. Program „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" obejmuje  wykonanie:

1.1. boiska wielofunkcyjnego (minimum 3 funkcje: piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna) o  minimalnych wymiarach płyty boiska 22m x 44m;

Nawierzchnia boiska - poliuretanowa lub z trawy syntetycznej, wykonana na podbudowie dynamicznej przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych.

Pola do gry w: piłkę ręczną 20m x 40m, piłkę siatkową 18m x 9m, koszykówkę 15m x 28m;

1.2. ogrodzenia  po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4m z dwoma wejściami w tym jednym technicznym;

1.3. wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (w zależności od zaprojektowanych pól gier);

2. Termin realizacji zadania tj. zakończenie i rozliczenie do 31.12.2009 roku.


3. Koszty kwalifikowane:

3.1. Opracowanie dokumentacji.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej pokrywa Wnioskodawca.

3.2. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię wraz z drenażem lub odwodnieniem (w zależności od zastosowanej nawierzchni syntetycznej i przepuszczalności gruntu);

3.3. Wykonanie nawierzchni (trawa syntetyczna, nawierzchnia poliuretanowa);

3.4. Wykonanie ogrodzenia - ogrodzenia boiska na całym obwodzie  o wysokości min. 4m z dwoma wejściami, w tym jedno techniczne o szer. 2,5m  umożliwiającym wjazd;

3.5. Zakup  i montaż sprzętu sportowego  trwale mocowanego do podłoża;


4. Koszty niekwalifikowane:

4.1. Elementy przedsięwzięcia wnioskowanego do dofinansowania nie objęte założeniami  programowymi (jako opcja realizacji zadania np.: oświetlenie, infrastruktura komunalna);

4.2. Zagospodarowanie terenu  niezwiązane bezpośrednio z obiektem sportowym;


5. Kryteria wyboru beneficjentów w 2009 roku

Wykonanie i rozliczenie zadania zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym w terminie do 31 grudnia 2009 roku.


6. Priorytety wyboru beneficjentów

Przy rozpatrywaniu wniosków priorytet zostanie nadany tym zadaniom inwestycyjnym,  które:

6.1. Są realizowane na terenie:

  • Gmin, o których mowa w art. 20, ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 13  listopada 2003 r. o dochodach jednostek Samorządu terytorialnego  (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
  • Gmin nieposiadających boiska ze sztuczną nawierzchnią,
  • Zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych  w ramach ich rewitalizacji,
  • Dużych kompleksów mieszkaniowych.

6.2. Pomimo zgłoszenia wniosku nie zostały zakwalifikowane  do programu w latach 2006-2008


7. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia:

   - o posiadaniu środków własnych lub innych na realizację projektu;

   - o posiadaniu środków własnych lub innych na utrzymanie obiektu;

   - potwierdzające fakt, że będzie to obiekt ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie bezpłatne.


8.  Finansowanie:

- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznego w wysokości  do 50% wartości zadania nie więcej niż 200,0 tys. zł,

 - środki własne wnioskodawcy w wysokości niezbędnej do zakończenia przedsięwzięcia.


Udział własny wnioskodawcy może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych albo prac społecznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru budowlanego.


Koszt wykonania kosztorysu pokrywa  wnioskodawca.


Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uruchamiane będą na podstawie zaakceptowanych, niezapłaconych przez Wnioskodawcę faktur lub rachunków po wykorzystaniu środków własnych i po zakończeniu wykonania całego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wnioskowanego do dofinansowania potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

9.  Termin składania Wniosków wraz z kompletem niezbędnych załączników upływa 16 marca 2009 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Uwaga: Nie będą rozpatrywane wnioski o dofinansowanie zadań które są jednocześnie ujęte w „Wojewódzkich programach rozwoju bazy sportowej"  oraz programach „Blisko - Boisko".


II Informacje organizacyjne  - krok po kroku

1. Lokalizacja  Boiska

Lokalizacja boiska powinna zapewnić łatwy dostęp i bezpieczny  dojazd do obiektu.


2. Tryb składania wniosków

2.1. Wnioskodawcą może być  jednostka posiadająca osobowość prawną;

2.2. Wnioskodawca ubiegający się  o dofinansowanie składa „Wniosek" z kompletem  załączników do Ministerstwa Sportu i Turystyki  (Departament  Infrastruktury Sportowej) w określonym terminie.


3. Sposób wyboru  beneficjentów

Na podstawie przyjętych kryteriów beneficjentów programu wybiera Komisja do spraw Strategicznych Inwestycji Sportowych.


4. Wykorzystanie przyznanego dofinansowania

Wykorzystanie dofinansowania następuje po zakończeniu budowy boiska potwierdzonego protokołem odbioru końcowego oraz po wydatkowaniu  i udokumentowaniu środków własnych w wysokości niezbędnej do zakończenia i rozliczenia zadania.

Metadane

Data publikacji : 26.01.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry