2014 rok

Konkurs ofert na dofinansowanie w 2014 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie ze środków pochodzących z budżetu państwa

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs ofertna dofinansowanie w 2014 r. ogólnopolskiego projektuna rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych
w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie
ze środków pochodzących z budżetu państwa

 

 

Konkurs na dofinansowanie w 2014 r. zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych   w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie       w ramach zadania „Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej”, podzadania „Działalność analityczno-badawcza oraz zwalczanie negatywnych zjawisk w sporcie”, działania „Koordynowanie       i prowadzenie spraw w zakresie zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie”

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO

Ogólnopolski projekt na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie

finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa na 2014 r.

 

W ramach Konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów, których celem jest łącznie:

 1. poprawa bezpieczeństwa imprez masowych,
 2. zwalczanie negatywnych zachowań kibiców piłki nożnej,
 3. wspieranie kulturalnego kibicowania,
 4. wspieranie pozytywnych inicjatyw kibiców piłki nożnej,

poprzez działania edukacyjno-informacyjne, w tym współpracę z lokalnymi środowiskami kibiców. Projekt powinien mieć zasięg ogólnokrajowy.

Na realizację zadania Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej MSiT przeznaczył w 2014 r. kwotę 400 000 zł /słownie: czterysta tysięcy złotych/, ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w ramach części 25 budżetu państwa.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

1.  O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), o zasięgu ogólnopolskim, powołane dla prowadzenia działalności w jednym sporcie (piłce nożnej) i zatrudniające co najmniej 1 osobę, odpowiedzialną za kontakty z kibicami, która posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów kibicowskich.

2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadania publicznego wymienionego w pkt. I.

3. Obsługę konkursu zapewnia Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej MSiT.

4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w pkt. VII konkursu ofert.

5. Wnioskodawca musi wykazać udział finansowy środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł planowanych w przedsięwzięciu w wysokości co najmniej 10% dotacji.

6. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu

i Turystyki (MSiT) na realizację innych umów.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

8. Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące działań skierowanych do kibiców klubów piłkarskich na szczeblu Ekstraklasy,I i II ligi piłki nożnej, realizowanych w formie programu o szerokim zasięgu i znaczeniu społecznym, który ma na celu:

 1. stworzenie lub prowadzenie obecnie istniejącego lokalnego ośrodka dla kibiców jako rozpoznawalnego i akceptowanego przez kibiców otwartego miejsca spotkań i wspólnych działań,
 2. powołanie koordynatora krajowego i lokalnych koordynatorów projektu,
 3. inicjowanie działań zmierzających do nawiązywania i podtrzymania partnerstwa i dialogu z kibicami (stowarzyszeniami kibiców),
 4. stworzenie lub prowadzenie już istniejącego portalu internetowego dla kibiców,
 5. zachęcanie kibiców (stowarzyszeń kibiców) do budowy sieci współpracy i partnerstwa z instytucjami na szczeblu lokalnym (np.: Urząd Miasta, klub piłkarski, szkoły, media, organizacje pozarządowe),
 6. wspieranie kibiców (stowarzyszeń kibiców) w działaniach na rzecz aktywizacji i demokratyzacji środowiska aktywnych fanów piłki nożnej,
 7. koordynację przedsięwzięć kibicowskich i wspieranie pozytywnych inicjatyw wychodzących ze środowiska kibiców oraz pomoc przy ich realizacji,
 8. inicjowanie działań sportowych, charytatywnych, kulturalnych, animujących społeczność lokalną przy udziale kibiców,
 9. wspieranie działań kibiców mających na celu popularyzację piłki nożnej i kulturalnego dopingu,
 10. integrowanie i angażowanie środków finansowych innych podmiotów (np.: jednostek samorządu terytorialnego, federacji piłkarskich, podmiotów organizujących rozgrywki piłkarskie, klubów piłkarskich, środków pochodzących z funduszy UE) na potrzeby realizacji projektu,
 11. podjęcie działań na rzecz umiejscowienia projektów kibicowskich w strategiach miejskich (np. strategiach dotyczących młodzieży, sportu, profilaktyki przemocy),
 12. tworzenie projektów skierowanych do kibiców, w tym pedagogicznych i profilaktycznych, budujących kapitał społeczny kibiców, zajęć dotyczących zdrowego stylu życia i sportu dla dzieci i młodzieży, uczenie sposobów spędzania wolnego czasu,
 13. wspieranie działań na rzecz kultury kibicowskiej (graffiti, filmy, oprawy meczowe),
 14. inicjowanie działań w sferze wsparcia dla niepełnosprawnych kibiców,
 15. moderowanie działań skierowanych do społeczności lokalnej realizowanych przez kibiców (tworzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży, promocja sportu i dostarczenie wzorców kulturalnego kibicowania),
 16. zachęcanie kibiców do angażowania się w wolontariat i promowanie w środowisku kibiców akcji charytatywnych oraz prospołecznych inicjatyw,
 17. wspieranie kibiców w organizacji spotkań, szkoleń i konferencji naukowych o tematyce kibicowskiej,
 18. prowadzenie działalność promocyjnej, publicystycznej i komunikacyjnej w imieniu i na rzecz środowiska kibiców, wsparcie kibiców w kontaktach z mediami w celu promowania projektu, lokalnych ośrodków dla kibiców i działalności MSiT na rzecz kibiców oraz przeciwdziałania negatywnemu postrzeganiu kibiców w Polsce,
 19. prowadzenie działalności badawczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej, np.: badań dotyczących postaw kibiców,
 20. realizację projektów przy współudziale animatorów lokalnych klubów i obiektów sportowych, na przykład „Orlików”, w celu rozbudzania pasji sportowych wśród dzieci i młodzieży.

 

 1. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:
  1. Spełnienie wymogów formalnych – wnioskodawca winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi
   w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru.
  3. Zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących
   na możliwość realizacji zadania.
  4. Cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie.
  5. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju.
  6. Udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł.
  7. Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania.
  8. Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adoptowania i rozszerzania projektu na inne środowiska kibicowskie.
   1. Rzetelność i terminowość rozliczeń realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).
   2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:
 1. oferty niezgodne pod względem merytorycznym z zakresem zadania publicznego,
 2. sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,
 3. podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem i pieczęcią,
 4. dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu,
 5. dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji,
 6. złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,
 7. złożone przez organizację, która w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczyła prawidłowo umowy dotyczącej powierzenia zadania publicznego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 8. zawierające błędy rachunkowe oraz bez własnych środków finansowych określonych w warunkach konkursu,
 9. oferty odrzucone uprzednio z przyczyn merytorycznych.

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. formularz oferty wg. wzoru „Oferty realizacji zadania publicznego”. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).

 

 1. do oferty należy dołączyć załączniki:
 1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,
 2. statut lub jego kserokopię z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby,
 3. ramowy program wdrażania projektu dla każdego lokalnego ośrodka projektu, zawierający opis zadań (sposób realizacji zadania wraz z proponowanym podziałem środków finansowych i uzasadnieniem wydatków w planie kosztów),
 4. regulamin pracy ośrodków dla kibiców,
 5. ramowy program prac koordynatora krajowego,
 6. inne informacje niezbędne przy rozpatrywaniu oferty,
 7. wykaz planowanych miejsc prowadzenia ośrodków kibicowskich.

 

 

IV a.   Dodatkowe załączniki do oferty:

 1. Wykaz przeprowadzonych lub aktualnie wdrażanych projektów na rzecz środowiska kibiców.
 2. Uchwały, porozumienia i umowy dotyczące utworzenia ośrodków dla kibiców w partnerstwie z organami władzy samorządowej.
 3. Wykaz obiektów i warunki korzystania z obiektów i urządzeń na potrzeby stworzenia ośrodka dla kibiców.
 4. Szczegółowy program wdrażania projektu dla każdego lokalnego ośrodka dla kibiców, zawierający opis zadań (sposób realizacji zadania wraz z proponowanym podziałem środków finansowych i uzasadnieniem wydatków w planie kosztów).
 5. Dane osób wyznaczonych do pełnienia funkcji krajowego koordynatora projektu i koordynatorów lokalnych ośrodków projektu.
 6. Rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

Oferta i załączniki muszą być opatrzone pieczęcią wnioskodawcy oraz podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione powyżej.

 

V. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: od 1 lutego do 31 grudnia 2014 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Zleceniobiorcą.
 3. Dotacja zostanie przekazana na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym.
 4. Zadania mogą być realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 5. Podmioty, które będą realizować zadania do czasu ogłoszenia wyników konkursu, finansują zadanie na własne ryzyko.
 6. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny i widoczny informację w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w następującym brzmieniu: „Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki”; „Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki”.
 7. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji i musi być ujęta w ofercie.

 

VI. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na formularzu „Oferty realizacji zadania publicznego”, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25). Wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: dwm@msport.gov.pl oraz złożyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją Oferta na konkurs: Ogólnopolski projekt na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie”, na adres:

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Sportu i Turystyki

ul. Senatorska 14

00-082 Warszawa

w terminie (decyduje data złożenia/wpłynięcia oferty do MSiT) do 12 stycznia 2014r.:

 1. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objętą procedurą konkursową. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
 2. Otwarcie ofert i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym zostaną dokonane przez wyznaczonych pracowników Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, w ciągu 20 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. Ocena i wybór ofert zostanie dokonana przez Komisję konkursową, powołaną przez Ministra Sportu i Turystyki, która przedstawi propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki. Termin ogłoszenia wyników jest terminem zakończenia prac Komisji konkursowej.
 3. Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki. Od rozstrzygnięcia Ministra nie przysługuje odwołanie.
 4. Po rozstrzygnięciu konkursu lista wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie zostanie przedstawiona na tablicy ogłoszeń w siedzibie MSiT, w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT www.bip.msit.gov.pl oraz na stronie internetowej MSiT www.msport.gov.pl.
 5. Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane. Również oferty przekazane wyłącznie w wersji elektronicznej bez przesłania oferty w formie papierowej, jak i analogicznie oferty w wersji papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej, nie będą rozpatrywane.
 6. Wniosek i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie rubryki. We wniosku należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu, dodatkowo na ostatniej stronie oferty przy podpisach należy umieścić pieczęć podmiotu.
 7. W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem" nie będą uwzględniane.
 8. Zapis w statucie „upoważnione osoby" oznacza konieczność załączenia do oferty stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.

 

VII. Zasady rozliczania zadania

 

 1. Przy realizacji zadania mają zastosowanie Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, opracowane w MSiT (www.msport.gov.pl).
 2. Podstawę uruchomienia środków na realizację projektu promocji sportu stanowi umowa zawarta pomiędzy MSiT a Zleceniobiorcą, po rozpatrzeniu oferty i przeprowadzeniu negocjacji.
 3. Wszelkie zmiany w planie organizacyjno-finansowym wymagają zgody MSiT, z wyłączeniem zmian do 20% kosztów w poszczególnych pozycjach planu. Warunkiem uzyskania zgody
  na zmianę planu (aneks do umowy) jest przedstawienie uzasadnienia merytorycznego oraz planu finansowego po zmianach.
 4. Zleceniobiorca składa do DWM sprawozdanie z realizacji działań w ramach projektu do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w wersji papierowej oraz rozliczenie finansowe w terminach określonych w umowie.
 5. Wymagane jest, aby dowody księgowe potwierdzające zakup usług i sprzętu w projekcie zostały szczegółowo opisane przez Zleceniobiorcę na odwrocie dokumentu. W opisie wykazu faktur należy umieszczać informacje katalogujące wydatki wg nr działania i kosztów rodzajowych. Dopuszcza się zamiast wykazu faktur wydruk ewidencji programu finansowo-księgowego, o ile można zidentyfikować datę wystawienia faktury/rachunku, treść operacji, kontrahenta, datę dokonania zapłaty i zawiera podsumowania pozycji spójne z rozliczeniem finansowym.
 6. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji projektu dofinansowanej ze środków MSiT drobnych nieprawidłowości organizacyjnych i braków w dokumentacji, działania nie będą rozliczone przez DWM w części dotyczącej stwierdzonych uchybień oraz nie będzie możliwe przesunięcie tych środków na inne zadania. Nieprawidłowości finansowe i poważne nieprawidłowości w realizacji projektu mogą skutkować całkowitym zwrotem dotacji za działanie, w którym wykazano uchybienie. Jest to jednoznaczne z uprawnieniem MSiT do zmniejszenia kwoty dofinansowania zadania o kwotę planu wykazaną w umowie/aneksie obowiązującym na czas realizacji projektu. W obu przypadkach zmniejszeniu ulegają równocześnie koszty obsługi zadania. Wszelkie zmiany w treści umowy, oświadczeń i załączników wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
 7. Zleceniobiorca informuje DWM o wszelkich zmianach kadrowych, zmianie lokalizacji ośrodka lub innych zmianach mających wpływ na realizację projektu najpóźniej 7 dni przed dokonaniem zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w wersji papierowej.
 8. Zleceniobiorca powinien posiadać w swojej dokumentacji (do wglądu MSiT) umowy
  z koordynatorami ośrodków lokalnych projektu oraz umowy najmu lokali w celu prowadzenia lokalnych ośrodków projektu.
 9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia na wniosek MSiT dokumentacji dotyczącej dofinansowanego zadania, a w szczególności: źródłowych dokumentów finansowych,
  tj. rachunków, faktur, umów-zleceń, umów o dzieło, list płac, itp., potwierdzających poniesione koszty.
 10. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia Sprawozdania z wykonania zadania publicznego do dnia 15 grudnia 2015 r.
 11. Zleceniobiorca informuje DWM o treści materiałów szkoleniowych i promocyjnych lub innych opracowań i wydawnictw realizowanych w ramach zadania, najpóźniej 14 dni przed wykonaniem materiałów, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w wersji papierowej.
 12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wskazania przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów innych niż zaproponowane przez wnioskodawcę w kosztorysie, a także prawo do przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana.
 13. Wyposażenie lokalnych ośrodków kibiców np.: w sprzęt komputerowy i inne sprzęty nabywa na własność Zleceniobiorca i może przekazać do użytkowania w formie protokołu zdawczo-odbiorczego lub umowy przekazania/użyczenia, które stanowią załączniki do rozliczenia zadania.
 14. Ze środków dofinansowania nie można dofinansować kosztów obsługi zadania w zakresie: remontów biura; wyposażenia biura w meble; badań i ubezpieczeń pracowniczych; doszkalania pracowników; odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii; funduszu socjalnego; lokalnych ryczałtów samochodowych, obsługi prawnej, z wyłączeniem usług związanych z obsługą zamówień publicznych oraz zawieraniem umów z kontrahentami na zamawianą usługę dotyczącą wynajmu obiektów na potrzeby realizacji konferencji, warsztatów, szkoleń i obiektów sportowych ściśle związanych z realizacją planu projektu; zakup gruntów; działalność gospodarczą oraz działalność polityczną i religijną. Koszty pośrednie w przypadku zadań z zakresu promocji mogą stanowić do 5 % wysokości kosztów bezpośrednich.

W 2013 r. Minister Sportu i Turystyki przyznał Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej dotację w kwocie 200 000 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa na dofinansowanie ogólnopolskiego projektu działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie.

 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25)

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 19.12.2013
Data modyfikacji : 20.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Żukowska-Easton
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Krasucki
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Krasucki
do góry