BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Biuro Ministra - Informacje o departamentach -

Informacje o departamentach

Biuro Ministra

BIURO MINISTRA odpowiada za całość spraw związanych z obsługą zadań wynikających ze współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i parlamentem, a także za koordynację całości spraw wynikających ze współpracy międzynarodowej w sporcie i turystyce oraz za prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w sporcie.

Do zakresu działania Biura należą w szczególności następujące zadania:

 1. współdziałanie z Kancelarią Sejmu i Kancelarią Senatu, koordynowanie realizacji zadań Ministerstwa wynikających z uchwał i postanowień Sejmu i Senatu i ich organów, koordynowanie prac związanych z przygotowaniem odpowiedzi na wystąpienia, interpelacje i zapytania poselskie, wystąpienia i oświadczenia senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych i senackich, kontrola terminowości udzielania odpowiedzi oraz ich formalnej poprawności;
 2. koordynowanie opiniowania projektów dokumentów rządowych w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz przewidzianych do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Społeczny Rady Ministrów oraz Radę Ministrów;
 3. współpraca z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i organami administracji rządowej w zakresie udziału Członków Kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Komitetu do Spraw Europejskich oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrów w tym koordynacji przygotowania materiałów na te posiedzenia;
 4. koordynacja spraw związanych z udziałem Ministra i wyznaczonych przedstawicieli Ministerstwa w posiedzeniach zespołów międzyresortowych, organów instytucji i organizacji rządowych i pozarządowych;
 5. koordynacja realizacji obowiązków wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
 6. koordynacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów honorowych lub uczestnictwem w komitetach honorowych Ministra, Sekretarza i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie;
 7. prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami i odznakami w zakresie sportu;
 8. obsługa strony internetowej, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2 pkt 8, oraz Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa;
 9. organizacja, we współpracy z Biurem Komunikacji, konferencji prasowych i wydarzeń medialnych, w tym briefingów prasowych oraz nieformalnych spotkań poprawiających komunikację z mediami;
 10. koordynacja działalności powołanych przez Ministra rad, zespołów, komisji;
 11. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Dziennika Urzędowego Ministra;
 12. przedkładanie do podpisu Ministra dokumentów przygotowanych przez komórki organizacyjne;
 13. koordynacja działań komórek organizacyjnych w zakresie dokonywania zakupu materiałów promocyjnych na potrzeby Ministerstwa;
 14. obsługa sekretarska Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarza Stanu;
 15. przygotowywanie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi projektów dokumentów strategiczno-planistycznych, z zakresu zadań ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w obszarze sportu, a także monitoring ich wdrażania;
 16. prowadzenie spraw w obszarze bezpieczeństwa masowych imprez sportowych;
 17. prowadzenie spraw z zakresu polityki państwa w obszarze zwalczania dopingu w sporcie, w tym współpraca z Polską Agencją Antydopingową z siedzibą w Warszawie oraz z Polskim Laboratorium Antydopingowym z siedzibą w Warszawie i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji, o których mowa w art. 47 oraz 47r ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U. poz. 1051 oraz z 2018 r. poz. 2245 i 2320);
 18. udział w procesie tworzenia prawa wspólnotowego dotyczącego sportu oraz prowadzenia spraw wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w tym udziału w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej;
 19. współpraca z MSZ oraz placówkami dyplomatycznymi w zakresie realizacji polityki zagranicznej państwa;
 20. prowadzenie spraw związanych z wielostronną współpracą w zakresie sportu na forum rządowych i pozarządowych organizacji międzynarodowych, analiza i implementacja dokumentów, udział w posiedzeniach organów;
 21. prowadzenie spraw z zakresu współpracy dwustronnej i regionalnej w dziedzinie sportu;
 22. prowadzenie ogółu spraw związanych z zawieraniem umów międzynarodowych w obszarze kultury fizycznej, pozostających we właściwości Ministra, a także opiniowanie projektów umów przygotowanych przez pozostałe ministerstwa;
 23. organizowanie zagranicznych podróży służbowych Członków Kierownictwa Ministerstwa, pracowników Ministerstwa oraz osób niebędących pracownikami Ministerstwa;
 24. koordynacja realizacji przez eksperckie podmioty zewnętrzne badań społeczno-ekonomicznych w obszarze sportu.

Metadane

Data publikacji : 12.03.2008
Data modyfikacji : 07.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry