BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Ekonomiczno-Finansowy - Informacje o departamentach -

Informacje o departamentach

Departament Ekonomiczno-Finansowy

DEPARTAMENT EKONOMICZNO-FINANSOWY odpowiada za koordynację realizacji zadań związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu części 25 - kultura fizyczna i części 40 - turystyka, państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych, a także zapewnia obsługę finansowo- księgową dysponenta głównego oraz dysponenta trzeciego stopnia Ministerstwa.

Do zakresu działania Departamentu należą w szczególności następujące zadania:

  1. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu oraz wykonaniem planów finansowych w części 25 - kultura fizyczna i części 40 - turystyka, państwowych funduszy celowych w układzie budżetu tradycyjnego i zadaniowego oraz w układzie rzeczowo-finansowym;
  2. opracowanie materiałów do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa we współpracy z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra oraz sporządzanie informacji o wykonaniu WPFP;
  3. sporządzanie zbiorczych informacji dla komisji sejmowych i senackich dotyczących projektu i realizacji budżetu w zakresie właściwości Ministra;
  4. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dysponenta głównego oraz dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych Ministerstwa w części 25 - kultura fizyczna i części 40 - turystyka oraz dysponenta środków państwowych funduszy celowych;
  5. sporządzanie sprawozdań w zakresie pomocy publicznej;
  6. przygotowanie obwieszczenia, o którym mowa w art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.[1]).
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62,1000,1366,1669,
1693 i 2245.

Metadane

Data publikacji : 12.03.2008
Data modyfikacji : 07.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry