BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Kontroli i Nadzoru - Informacje o departamentach -

Informacje o departamentach

Departament Kontroli i Nadzoru

DEPARTAMENT KONTROLI i NADZORU odpowiada za prowadzenie kontroli działalności jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, jednostek w stosunku do których Minister uzyskał uprawnienia kontrolne na podstawie przepisów odrębnych, a także za prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych oraz za sprawowanie nadzoru nad działalnością polskich związków sportowych.

Do zakresu działania Departamentu należą w szczególności następujące zadania:

 1. w zakresie nadzoru nad działalnością polskich związków sportowych:
  a) planowanie, przygotowywanie i realizacja działań nadzorczych określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
  b) rozpatrywanie skarg na działalność polskich związków sportowych;
 2. w zakresie kontroli:
  a) przygotowywanie i opracowanie propozycji Planu kontroli, w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi i przedstawianie do akceptacji Ministra w części Planu dotyczącego kontroli zewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego w części Planu dotyczącego kontroli wewnętrznych, jak również sporządzanie sprawozdań z jego realizacji,
  b) prowadzenie kontroli planowych i doraźnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  c) sporządzanie protokołów z kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych, wystąpień pokontrolnych i sprawozdań z kontroli oraz przekazywanie ich do realizacji kontrolowanym jednostkom lub komórkom organizacyjnym Ministerstwa,
  d) przekazywanie do właściwych komórek organizacyjnych informacji o wynikach kontroli wraz z informacją o konieczności podjęcia ewentualnych działań będących wynikiem ustaleń kontroli,
  e) monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
  f) nadzór i koordynacja kontroli prowadzonych przez komórki organizacyjne,
  g) współdziałanie oraz koordynowanie spraw związanych z organizacją kontroli Ministerstwa prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli i inne organy kontroli państwowej oraz przygotowanie informacji, na podstawie danych uzyskanych od komórek organizacyjnych, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych;
 3. realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem korupcji w środowisku sportowym oraz manipulowaniu zawodami sportowymi;
 4. koordynacja postępowania w sprawach dotyczących skarg i wniosków oraz petycji, w tym prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz petycji, a także nadzór nad terminowością ich załatwiania;
 5. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością fundacji działających w dziedzinie kultury fizycznej oraz turystyki, określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491).

Metadane

Data publikacji : 12.03.2008
Data modyfikacji : 07.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry