BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Biuro Dyrektora Generalnego - Informacje o departamentach -

Informacje o departamentach

Biuro Dyrektora Generalnego

BIURO DYREKTORA GENERALNEGO odpowiada za realizację zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania i ciągłości pracy Ministerstwa, organizacją pracy, realizacją polityki personalnej oraz z zakresami audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej określonymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Biuro odpowiada także za realizację spraw związanych z obsługą administracyjno-gospodarczą Ministerstwa, z gospodarowaniem majątkiem, gospodarką lokalową, zamówieniami publicznymi, bezpieczeństwem i higieną pracy, obsługą informatyczną oraz zapewnia właściwe narzędzia i warunki pracy pracownikom Ministerstwa. Dodatkowo do zadań Biura należy całość spraw w ramach realizacji zadań określonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669), a także wykonywania zadań obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.

Do zakresu działania Biura należą w szczególności następujące zadania:

 1. naliczanie i przekazywanie do wypłaty wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych;
 2. prowadzenie spraw w zakresie organizacji Ministerstwa, w tym opracowywanie projektów Statutu, regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, zakresu czynności Członków Kierownictwa Ministerstwa, wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz regulaminu pracy Ministerstwa, a także opiniowanie wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Ministerstwa;
 3. prowadzenie rejestrów aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym oraz decyzji wydawanych przez Ministra oraz Dyrektora Generalnego o charakterze organizacyjnym;
 4. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Członków Kierownictwa Ministerstwa, z wyjątkiem pełnomocnictw procesowych których rejestr prowadzi Departament Prawny i upoważnień do przeprowadzenia czynności kontrolnych których rejestr prowadzi Departament Kontroli i Nadzoru w ramach realizowanych zadań;
 5. realizacja zadań z zakresu zasad etycznych pracy w urzędzie;
 6. koordynacja kontroli zarządczej w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, zgodnie z właściwymi przepisami;
 7. przygotowywanie projektu planu działalności i sprawozdania z wykonania planu, o którym mowa w art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 8. koordynowanie przygotowywania planów działalności komórek organizacyjnych oraz monitorowanie ich realizacji i sprawozdawczości w tym zakresie;
 9. realizacja polityki kadrowej Ministerstwa, w tym prowadzenie całości spraw wynikających ze stosunku pracy pracowników Ministerstwa, w szczególności jego nawiązania, trwania i rozwiązania, w związku ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1559), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.[1]), ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1915);
 10. realizacja polityki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie, w szczególności organizacji zarządzania zasobami ludzkimi, naboru do służby cywilnej i wprowadzenia do pracy, motywowania, rozwoju i szkoleń;
 11. prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników Ministerstwa;
 12. realizacja świadczeń socjalnych na rzecz pracowników i emerytów Ministerstwa, projektowanie, analiza i kontrola bieżącego wydatkowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 13. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 14. zarządzanie majątkiem Ministerstwa, w tym prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń majątku Ministerstwa;
 15. prowadzenie ewidencji pozaksięgowej składników majątkowych Ministerstwa w module QNT „Środki trwałe”;
 16. prowadzenie gospodarki transportowej i magazynowej;
 17. zabezpieczenie łączności telefonii stacjonarnej i komórkowej;
 18. zabezpieczenie potrzeb lokalowych Ministerstwa;
 19. obsługa informatyczna Ministerstwa;
 20. obsługa kancelaryjna (prasa, korespondencja) oraz poligraficzna Ministerstwa;
 21. prowadzenie archiwum Ministerstwa;
 22. obsługa gospodarcza narad i spotkań Ministerstwa;
 23. zapewnienie obsługi recepcyjnej;
 24. zapewnienie kadrowych zdolności do realizacji zadań obronnych, reagowania kryzysowego oraz obrony cywilnej;
 25. programowanie obronne, w tym przegląd obronny (Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych);
 26. planowanie operacyjne;
 27. tworzenie systemu stałych dyżurów;
 28. przygotowanie Głównego Stanowiska Kierowania Ministra w stałej siedzibie oraz w zapasowym miejscu pracy;
 29. przedsięwzięcia wynikające z obowiązków państwa - gospodarza (Host Nation Support);
 30. planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony;
 31. planowanie i realizacja szkolenia obronnego;
 32. prowadzenie kontroli wykonywanych zadań obronnych;
 33. nadzór nad sprawami związanymi z obroną cywilną w Ministerstwie;
 34. koordynowanie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, w tym realizacja zadań w ramach Wykazu przedsięwzięć i procedur uruchamiania Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego.

W strukturze Biura funkcjonuje Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, do zadań którego należy w szczególności:

 1. opracowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz nadzorowanie jego realizacji;
 2. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 3. organizowanie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w szczególności okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 4. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających wobec osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”;
 5. sprawowanie nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem Kancelarii Tajnej;
 6. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 7. prowadzenie szkoleń pracowników Ministerstwa z ochrony informacji niejawnych.

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w zakresie realizowanych zadań podlega bezpośrednio Ministrowi.

W strukturze Biura funkcjonuje samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, do zakresu działania którego należą zadania o których mowa w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 oraz z 2004 r. Nr 246, poz. 2468).

Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie realizowanych zadań podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu.

W strukturze Biura funkcjonuje samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego, do którego zadań należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności związanych z audytem wewnętrznym;
 2. zapewnienie obsługi organizacyjnej komitetu audytu.

Samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego w zakresie realizowanych zadań podlega bezpośrednio Ministrowi.

W strukturze Biura funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, którego zadania określają odrębne przepisy. Inspektor Ochrony Danych w zakresie realizowanych zadań podlega bezpośrednio Ministrowi.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000,1076,1608, 1629, 2215,
2244 i 2245.

Metadane

Data publikacji : 12.03.2008
Data modyfikacji : 07.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry