BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Prawny - Informacje o departamentach -

Informacje o departamentach

Departament Prawny

DEPARTAMENT PRAWNY odpowiada za działania legislacyjne w Ministerstwie oraz obsługę prawną Ministra oraz Ministerstwa, a także za sprawowanie nadzoru nad spółkami, w stosunku do których Minister wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa z tytułu posiadanych udziałów albo akcji, Centralnym Ośrodkiem Sportu z siedzibą w Warszawie, Polską Agencją Antydopingową z siedzibą w Warszawie, Polskim Laboratorium Antydopingowym z siedzibą w Warszawie oraz Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie.

Do zakresu działania Departamentu należą w szczególności następujące zadania:

 1. koordynowanie przygotowania projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów normatywnych;
 2. koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem wykazu prac legislacyjnych Ministra Sportu i Turystyki oraz koordynowanie spraw związanych z przekazywaniem wniosków do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczących zgłaszania, aktualizacji i wycofania dokumentów rządowych z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów oraz wykazu prac programowych Rady Ministrów;
 3. koordynowanie opiniowania i uzgodnień przewidzianych w regulaminie pracy Rady Ministrów dotyczących projektów aktów normatywnych przygotowywanych w Ministerstwie, a ponadto:
  a) koordynowanie uzgadniania przygotowywanych w Ministerstwie projektów stanowisk Rządu wobec projektów ustaw,
  b) uczestniczenie - z upoważnienia Ministra - w pracach parlamentarnych nad projektami ustaw dotyczących zakresu właściwości Ministra;
 4. koordynowanie przekazywania projektów aktów normatywnych przygotowywanych w Ministerstwie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Społeczny Rady Ministrów;
 5. obsługa prawna Ministerstwa, w tym:
  a) wykonywanie w imieniu i w zakresie działania Ministra zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i innymi organami orzekającymi,
  b) koordynowanie udziału Polski w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunałem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w zakresie właściwości Ministerstwa,
  c) udzielanie wyjaśnień, interpretacji oraz wydawanie opinii prawnych w sprawach budzących wątpliwości, na wniosek komórki organizacyjnej, w którym komórka organizacyjna obowiązana jest zawrzeć merytoryczne stanowisko w sprawie,
  d) koordynowanie systemu notyfikacji norm i przepisów technicznych w zakresie właściwości Ministerstwa,
  e) opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa projektów rozstrzygnięć z zakresu prawa pracy,
  f) opiniowanie projektów aktów administracyjnych Ministra w pierwszej i drugiej instancji oraz wzorów w przypadku powtarzających się aktów administracyjnych Ministra,
  g) opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa projektów umów i porozumień;
 6. czynności, o których mowa w pkt 5 lit. a, fi g mogą realizować, w zakresie spraw pozostających we właściwości komórek organizacyjnych Ministerstwa, również komórki organizacyjne Ministerstwa, zatrudniające osobę na stanowisku radcy prawnego;
 7. wykonywanie zadań Ministra określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie w odniesieniu do polskich związków sportowych, w zakresie:
  a) przygotowywania decyzji w sprawie udzielania zgody na utworzenie polskiego związku sportowego oraz decyzji w sprawie działania polskiego związku sportowego w więcej niż jednym sporcie w porozumieniu z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi,
  b) przygotowania decyzji w sprawie zatwierdzania statutów polskich związków sportowych lub zmian w tych statutach,
  c) przygotowania decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy określającej zasady funkcjonowania ligi zawodowej między polskim związkiem sportowym a spółką zarządzającą ligą zawodową,
  d) prowadzenia wykazu polskich związków sportowych;
 8. prowadzenie spraw dotyczących działalności lobbingowej w zakresie:
  a) prowadzenia ewidencji wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej,
  b) opracowywania informacji o działaniach podejmowanych wobec Ministra, w roku poprzednim, przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej;
 9. realizacja - we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, realizującymi w szczególności zadania w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru merytorycznego - zadań wynikających z wykonywania przez Ministra funkcji organu nadzorującego nad:
  a) spółkami, w stosunku do których Minister wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa z tytułu posiadanych udziałów albo akcji,
  b) Centralnym Ośrodkiem Sportu z siedzibą w Warszawie,
  c) Polską Agencją Antydopingową z siedzibą w Warszawie,
  d) Polskim Laboratorium Antydopingowym z siedzibą w Warszawie,
  e) Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie;
 10. nadzór nad realizacją przez spółki celowe powołane przez Ministra obowiązków nałożonych na spółki na podstawie umów zawartych pomiędzy spółkami celowymi a Ministerstwem;
 11. bieżąca współpraca z podmiotami wymienionymi w pkt 9 w zakresie określonym zadaniami Departamentu Prawnego;
 12. realizacja zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1372);
 13. prowadzenie spraw związanych z realizacją trwałego zarządu przysługującego Ministerstwu w stosunku do nieruchomości wskazanych w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym Departamentu.

Metadane

Data publikacji : 12.03.2008
Data modyfikacji : 07.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry