BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki - Informacje o departamentach -

Informacje o departamentach

Departament Turystyki

DEPARTAMENT TURYSTYKI odpowiada za programowanie rozwoju i kształtowanie mechanizmów prawno-ekonomicznych turystyki, wyznacza kierunki i priorytety oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu promocji turystyki na rynku krajowym i zagranicznym.

Do zakresu działania Departamentu należą w szczególności następujące zadania:

 1. realizacja zadań związanych z kreowaniem rozwoju i wskazywaniem kierunków promocji turystyki;
 2. opracowanie, wdrażanie i monitorowanie programów dotyczących turystyki;
 3. prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem turystycznym kraju;
 4. programowanie i prowadzenie spraw dotyczących poprawy bezpieczeństwa turystów;
 5. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem mechanizmów regulacji rynku turystycznego, w szczególności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenia jakości oraz ochrony konsumentów usług turystycznych oraz dokonywaniem oceny funkcjonowania gospodarki turystycznej;
 6. prowadzenie spraw wynikających z zadań ministra właściwego do spraw turystyki określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
 7. prowadzenie spraw wynikających z zadań ministra właściwego do spraw turystyki w zakresie uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu „przewodnik turystyczny” oraz do podejmowania lub wykonywania działalności „pilot wycieczek”;
 8. udział w procesie tworzenia prawa wspólnotowego mającego znaczenie dla turystyki oraz prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej;
 9. prowadzenie działań w zakresie wsparcia turystyki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
 10. prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Polski w międzynarodowych organizacjach turystycznych, w tym w szczególności w Światowej Organizacji Turystyki, Komitecie Turystyki OECD, OITS oraz Grupie Wyszehradzkiej V-4;
 11. przygotowanie i prowadzenie spraw z zakresu współpracy międzynarodowej w dziedzinie turystyki;
 12. prowadzenie spraw wynikających z zadań ministra właściwego do spraw turystyki określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w zakresie dotyczącym kwalifikacji z obszaru sektora turystyki;
 13. inspirowanie i wspieranie procesu kształcenia kadr dla turystyki w systemie edukacji formalnej;
 14. realizacja zadań w zakresie szkolenia i doskonalenia kadr zawodowych i społecznych turystyki w dostosowaniu do zmieniającego się turystycznego rynku pracy;
 15. programowanie i realizacja zadań związanych z prowadzeniem badań statystycznych statystyki publicznej w zakresie turystyki;
 16. programowanie i realizacja zadań w zakresie prac badawczych dotyczących turystyki oraz upowszechnianie ich wyników;
 17. współpraca z jednostkami kształcącymi kadry dla turystyki, ośrodkami badawczo-rozwojowymi;
 18. prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami i odznakami w zakresie turystyki;
 19. sprawowanie nadzoru nad Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie.

Metadane

Data publikacji : 12.03.2008
Data modyfikacji : 07.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry