BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Sportu dla Wszystkich - Informacje o departamentach -

Informacje o departamentach

Departament Sportu dla Wszystkich

DEPARTAMENT SPORTU DLA WSZYSTKICH odpowiada za całość spraw dotyczących upowszechniania sportu i promowania aktywności fizycznej.

Do zakresu działania Departamentu należą w szczególności następujące zadania:

1) tworzenie warunków dla rozwoju kultury fizycznej w celu poprawy aktywności i sprawności fizycznej społeczeństwa;

2) upowszechnianie i promowanie rozwoju sportu dla wszystkich poprzez:

a) upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży,
b) upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych,
c) upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych;

3) wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej w oparciu o bazę sportową obiektów Orlik;

4) inicjowanie i wspieranie działań z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu dla wszystkich;

5) realizowanie zadań Departamentu we współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem:

a) promocji społecznych wartości sportu poprzez wdrażanie programów oraz wspieranie inicjatyw o charakterze prozdrowotnym i integracyjnym,
b) wspierania działań promujących edukacyjną rolę sportu,
c) wspierania inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport,
d) wdrażania europejskich wytycznych w zakresie aktywności fizycznej,
e) inicjowania badań poziomu aktywności fizycznej obywateli,
f) rozwijania i promowania wolontariatu sportowego oraz aktywnej postawy obywatelskiej poprzez sport,
g) wspierania działań sprzyjających tworzeniu warunków do rozwoju kapitału ludzkiego w sporcie;

6) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;

7) wykorzystanie przedsięwzięć sportowych jako instrumentu zbliżenia Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski do kraju pochodzenia i wzmocnienia więzi z krajem ojczystym;

8) realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz 1492).

Metadane

Data publikacji : 12.03.2008
Data modyfikacji : 07.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry