BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Petycje -

Petycje

Petycje

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14.

Dane kontaktowe administratora

Dane do kontaktu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w sprawie ochrony danych osobowych: adres e-mail: kontakt@msit.gov.pl .

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc na adres: dane.osobowe@msit.gov.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dla wykonania uprawnienia określonego w art. 2 ustawy o petycjach.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, w oparciu o art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Nie planujemy przekazywania Pani/Pana danych innym odbiorcom danych.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, Pani/Pana dane zostaną udostępnione na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (skan petycji).

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody na udostępnienie danych na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, wyrażonej na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia petycji.

Wyrażenie zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, jest dobrowolne.

Metadane

Data publikacji : 20.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Borkowski
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry