2015 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015-2017 zadania publicznego „Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców"

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015-2017 zadania publicznego Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców w ramach Programu rozwoju kariery dwutorowej sportowców, zwanego dalej Programem, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

W 2015 roku, na realizację ww. zadania publicznego przeznaczono kwotę w wysokości: 1.800.000 zł, w tym 1.730.000 zł na dofinansowanie zadania realizowanego przez Zleceniobiorcę.

W odniesieniu do zadań przypadających do realizacji w latach  2016, 2017, Zleceniobiorca przystąpi do realizacji zadania publicznego po 31 grudnia 2015 r. i odpowiednio po 31 grudnia w kolejnych latach po uzyskaniu od Zleceniodawcy informacji o zabezpieczeniu środków budżetowych na rok  2016 i 2017

w ustawie budżetowej w części 25 – kultura fizyczna, dziale 926 – kultura fizyczna.


Kwota planowana na realizację zadania publicznego w latach następnych uzależniona będzie od ostatecznych kwot przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa na dany rok budżetowy.
Wysokość środków, jaką Minister Sportu i Turystyki przeznaczy na realizację Programu
w danym roku, będzie uzależniona od kwoty ogółem środków, jaka będzie w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki

w ramach części 25 – kultura fizyczna.

 

Konstrukcja finansowa zadania publicznego wymagała będzie wkładu własnego podmiotu, który wygra konkurs. Planowana wysokość środków na lata: 2015, 2016 i 2017 przedstawia się następująco:

ROK

Planowany budżet Programu

(w tys. zł)

 

 

  Ogółem,

nie mniej niż

/kol. 3 +kol.6/

z tego:

Planowane wydatki MSiT

   

Wymagany , minimalny wkład finansowy  podmiotu wyłonionego
w drodze konkursu na realizację zadania publicznego*

Ogółem
/kol. 4 +kol. 5/

z tego:

Planowane wydatki na dofinansowanie realizacji zadania publicznego

Planowane wydatki na zadania realizowane bezpośrednio przez MSiT

1

2

3

4

5

6

2015

1 973

1 800

1 730

70

173 (10% kol. 4)

2016

1 865

1 700

1 650

50

165 (10% kol. 4)

2017

1 860

1 700

1 600

100

160 (10% kol. 4)

Razem

5 698

5 200

4 980

220

                                                        498  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dopuszcza się wkład rzeczowy (w tym: wolontariat, udostępnienie  lokalu)

 

Na realizację zadania publicznego Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców podpisana zostanie umowa z podmiotem, który wygra konkurs, na okres 3 lat z zastrzeżeniem aneksowania corocznie wysokości dotacji celowej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłaszało konkurs na realizację ww. zadania dwukrotnie w 2014 i 2015 roku.  W 2014 roku  żaden podmiot nie został wybrany,  w 2015 roku wszystkie oferty zostały odrzucone ze względów formalnych.  W związku z powyższym  Minister Sportu
i Turystyki nie udzielał dotychczas dotacji na niniejsze zadanie publiczne.

I. Zadanie publiczne przewidziane do realizacji

1. prowadzenie ogólnopolskiego punktu kontaktowego dla sportowców [1} utworzenie jednostki będącej miejscem pierwszego kontaktu dla sportowców w obszarze kariery dwutorowej w Warszawie;
2. stworzenie strony internetowej/portalu internetowego oraz forum dla uczestników Programu
w celu umożliwienia kontaktu wszystkich zainteresowanych stron (zarówno sportowców, instytucji edukacyjnych jak i potencjalnych pracodawców);

3. prowadzenie działań mających na celu promocję Programu;

4. przygotowanie wydawnictw i materiałów informacyjnych;

5. stworzenie siatki kontaktów z uczelniami wyższymi zarówno w celu pomocy zindywidualizowanej, jak i wypracowania mechanizmów współpracy;

6. nawiązanie współpracy z organizacjami szkolnictwa ogólnego i zawodowego;

7. nawiązanie współpracy z urzędami pracy;

8. nawiązanie współpracy z potencjalnymi pracodawcami w celu stworzenia systemu staży dla sportowców;

9. ustanowienie współpracy z polskimi związkami sportowymi oraz klubami sportowymi;
10. nawiązanie współpracy z doradcami zawodowymi oraz osobistymi (coaching i mentoring) w celu stworzenia systemu poradnictwa zawodowego dla sportowców objętych programem;
11. prowadzenie spotkań informacyjnych i szkoleń m.in. dla sportowców, trenerów, szefów wyszkolenia klubów i polskich związków sportowych dotyczących podnoszenia świadomości nt. kariery dwutorowej sportowców oraz w zakresie technik ubiegania się o pracę oraz zakładania własnej działalności gospodarczej;

12. promocja wśród organizacji pracodawców kompetencji nabytych dzięki uprawianiu sportu;
13. poszukiwanie innych źródeł finasowania Programu m.in. sponsorów, albo środków zewnętrznych (np. unijnych);

14. promowanie wprowadzenia prostych rozwiązań technicznych mających na celu ułatwienie kształcenia na odległość (np.: WiFi w ośrodkach sportowych, wyposażenie sportowców lub ośrodków sportowych w sprzęt komputerowy);

15. organizacja dorocznej debaty konsultacyjnej dla doradców zawodowych i personalnych oraz imprez typu targi pracy dla sportowców.


 II. Zasady przyznawania dotacji:

Minister właściwy ds. kultury fizycznej poprzez otwarty konkurs ofert, przeprowadzany zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, zastrzega sobie prawo wyboru jednego podmiotu, którego oferta będzie najlepszą, zmierzającą do realizacji celów zadania.

Cel nadrzędny
Celem Programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla łączenia kariery sportowej z edukacją na różnych szczeblach lub z karierą zawodową.


 

Cele szczegółowe
1. Promocja idei kariery dwutorowej wśród odbiorców oraz interesariuszy Programu.
2. Tworzenie warunków do łączenia kariery sportowej z edukacją.
3. Zwiększenie zatrudnienia sportowców.
 
Podmioty uprawnione do składania ofert
W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy.

II. Wymogi formalne

1. Wymagany jest wkład własny podmiotu składającego ofertę w wysokości minimum 10 % dofinansowania realizacji zadania publicznego w pierwszym roku jego realizacji. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu finansowego (dopuszcza się wkład rzeczowy) w pierwszym roku realizacji, oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. Wysokość wkładu własnego w kolejnych latach prognozowana jest zgodnie z wartościami ujętymi w Programie i kształtuje się odpowiednio: 
w 2016 roku,  nie mniej niż 10% i w 2017 roku, nie mniej niż 10%.

2. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy podmiotu składającego ofertę i musi być ujęta w ofercie. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) nie może przekroczyć 10% kosztu dofinansowania zadania  publicznego. W przypadku przekroczenia progu 10% oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. Wolontariat (porozumienie) to w rozumieniu ustawy, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy (przykład, link- http://wolontariat.org.pl/wiedza/wycena-pracy-wolontariusza/).

3. Podmiot składający ofertę musi posiadać stabilne i wystarczające źródła finansowania, tak aby utrzymać działalność przez cały okres realizacji zadania publicznego lub w roku, na który dotacja została udzielona. Zdolność finansowa podmiotów składających ofertę oceniana będzie na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2014, który należy przedłożyć wraz z ofertą, a w przypadku niemożności przedłożenia sprawozdania finansowego na podstawie gwarancji bankowych.

4. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania publicznego. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania publicznego (np. liczba uczestników, liczba materiałów konferencyjnych itp.).

Uwaga: Katalog kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania pokrywanych ze środków budżetowych  stanowi załącznik nr 5 do oferty.

5. Podpisy pod ofertą, załącznikami do oferty i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy muszą być czytelne. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Ministerstwo Sportu i Turystyki.

6. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć dokument świadczący o podjęciu współpracy między podmiotami składającymi ofertę wspólną.

Uwaga: Oferta wspólna wskazuje:

a) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

b) sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec organu administracji publicznej.

Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1. ustawy.
7. Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie te przedsięwzięcia, których realizację zaplanowano po podpisaniu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

III. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia konkursowego.

2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2015 r. w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14  00-082 Warszawa, z dopiskiem „Departament Strategii
i Współpracy Międzynarodowej” (liczy się data stempla pocztowego).

3. Oferta, która wpłynie po ww. terminie zostanie odrzucona ze względów formalnych.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu zgodnie z powyższym punktem.

5. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Strategii
i Współpracy Międzynarodowej ul. Senatorska 14, Warszawa i na stronie internetowej: www.msport.gov.pl oraz pod nr tel. (22) 24 43 123.


Ministerstwo Sportu i Turystyki zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o wysłaniu oferty konkursowej na adres mailowy: dwm@msport.gov.pl

Dokumenty podstawowe:
1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

Pouczenie
a. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.

b. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.

c. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.

d. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.

e. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu, dodatkowo na ostatniej stronie oferty przy podpisach należy umieścić pieczęć podmiotu.

2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony internetowej Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu składającego ofertę.
3. Obowiązujący statut organizacji, umowa lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności danego podmiotu składającego ofertę.

4. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 bądź gwarancja bankowa.

5. Inne załączniki:

a. Oświadczenie potwierdzające, iż w stosunku do wnioskującego podmiotu nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków dotacji;

b. Oświadczenie, że osoby uprawnione do dysponowania środkami finansowymi danej organizacji i do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych nie były karane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

c. Dokument świadczący o podjęciu współpracy między podmiotami składającymi ofertę wspólną.

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub
o realizowanych przez niego projektach.

Pouczenie:
1. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

2. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

3. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.

IV. Tryb i termin wyboru oferty

1. Komisja konkursowa dokona oceny ofert w dwóch etapach: Etap I – ocena formalna, Etap II – ocena merytoryczna.
2. W przypadku ofert niekompletnych, Komisja konkursowa wezwie do uzupełnienia brakujących dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

3. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, zostaną odrzucone.

4. Oferty, które spełnią wymogi formalne, zostaną poddane ocenie merytorycznej przez członków Komisji konkursowej.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.msport.gov.pl) w terminie do dnia  3 lipca 2015 roku.

6. Termin ogłoszenia wyników jest terminem zakończenia prac Komisji konkursowej.

7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

V. Kryteria wyboru oferty

1. W I etapie oceny oferty pod względem formalnym zostaną wzięte pod uwagę następujące wymogi:

a. przygotowanie i złożenie oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

b. złożenie oferty zgodnie z terminem wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;

c. złożenie na ofercie czytelnych podpisów przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli;

d. potwierdzenie posiadania wymaganego wkładu własnego w roku 2015 i w latach  2016, 2017, czyli min. 10%, dofinansowania realizacji zadania publicznego (np. w formie oświadczenia bądź gwarancji bankowej);

e. termin realizacji zadania publicznego zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;

f. załączenie wymaganych załączników.

2. W II etapie, zostanie dokonana ocena oferty pod względem merytorycznym w oparciu o następujące pozycje w ofercie:

 

L.p.

Pozycje

Punktacja

     1.

Zgodność treści oferty z zadaniami i celami określonymi w ogłoszeniu konkursowym​

od 0 do 4

     2.

Uwzględnienie sportu w celach obowiązującego statutu organizacji, umowie lub akcie założycielskim przewidzianym dla prowadzenia działalności danego podmiotu składającego ofertę

pkt 0 do1

    3.

Stan zasobów kadrowych oraz doświadczenie wskazujące na możliwość realizacji zadania publicznego. Podmioty składające ofertę muszą dysponować zasobami kadrowymi o odpowiednich kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych wymaganych do zrealizowania zadania publicznego, w związku z tym w ofercie muszą uwzględnić:

- życiorysy lub opis profilów głównych osób odpowiedzialnych za zarządzanie zadaniem publicznym;

- wykaz najważniejszych, wcześniejszych wykonanych projektów
i działań związanych z tematyką niniejszego konkursu

od 0 do 3

    4.

Racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
z uwzględnieniem wysokości środków własnych, lub możliwość uzyskania innych źródeł finansowania (samorząd, sponsorzy, środki UE)

od 0 do 4

     5.

Opis poszczególnych działań (opis działań, zadań do wykonania, zasięgu terytorialnego zadania publicznego, realizatorów, beneficjentów, spójność z kosztorysem)

od 0 do 4

     6.

Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego

od 0 do 3

     7.

Innowacyjność, jakość i atrakcyjność oraz możliwość realizacji
i upowszechniania projektu w różnych grupach docelowych

od 0 do 4

     8.

Złożenie oferty wspólnej na realizację zadania publicznego (wyżej punktowane będą oferty złożone wspólnie przez podmioty
o różnorodnym profilu działalności)

od 0 do 3

     9.

Koncepcja współpracy z potencjalnymi pracodawcami w celu stworzenia systemu staży dla sportowców

od 0 do 3

    10.

Uwzględnienie współpracy międzynarodowej

od 0 do 3

    11.

Właściwe zdefiniowanie grup adresatów zadania publicznego

od 0 do 3

    12.

Doświadczenie wskazujące na dobrą znajomość specyfiki sportu

od 0 do 3

    13.

Strategia promocji i upowszechniania programu

od 0 do 4

    14.

Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych

od 0 do 3

    15.

Dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowo – edukacyjnych

od 0 do 2

    16.

Długofalowość oddziaływania projektu

od 0 do 3

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi

50

 

VI. Termin realizacji zadania publicznego

Termin realizacji zadania publicznego: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.

1. Dotacja przyznana na 2015 rok zostanie przekazana na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w umowie, a zadanie publiczne zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu za rok 2015.

2. Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania i rozliczania zadania publicznego regulować będzie umowa.
3. Sprawozdania cząstkowe (coroczne) z realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie
30 dni od dnia zakończenia zadania publicznego w danym roku budżetowym sporządzone zgodnie
ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego konkursu.

4. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie do 30 dni od daty zakończenia zadania publicznego, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3
do niniejszego konkursu.

VII. Warunki realizacji zadania publicznego

1. Zadanie publiczne jest zadaniem wieloletnim realizowanym od dnia podpisania umowy
do dnia 31 grudnia 2017 r.

2. Umowa na realizację zadania publicznego zostanie zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2017 r.
3. Dotacje celowe na realizację zadania publicznego będą przyznawane i rozliczane corocznie.
4. Umowa będzie corocznie aneksowana w zakresie wysokości dotacji na dany rok budżetowy,
 po uchwaleniu ustawy budżetowej na dany rok.

5. Środki na kolejne lata (2016, 2017) zostaną przekazane zgodnie z postanowieniami umowy, jednak nie wcześniej niż po ogłoszeniu ustawy budżetowej.

6. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości dotacji w trakcie roku budżetowego.

7. Rozliczenie dotacji nastąpi poprzez zatwierdzenie sprawozdania w zakresie merytorycznym
i finansowym.

8. Minister Sportu i Turystyki ma prawo rozwiązać umowę w przypadku gdy w kolejnym roku budżetowym (2016, 2017) nie będzie możliwości zagwarantowania środków budżetowych na dofinansowanie realizacji zadania publicznego. W takim przypadku nie będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze.
9. Budżet zadania publicznego może zostać przeznaczony na: (dotyczy kosztów związanych
z zarządzaniem realizacją zadania publicznego)

a. Prowadzenie szkoleń  (dotyczy również kosztów osobowych - umowy ze szkoleniowcami).

b. Doradztwo zawodowe na uczelniach  (dotyczy również kosztów osobowych).

c. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania (dotyczy zakupu i konserwacji  sprzętu komputerowego i biurowego).

d. Promocja i informacja (np.: portal internetowy, wydawnictwa).

e. Koszty osobowe i administracyjne (wynagrodzenia, siedziba)

 - do 20% dofinansowania w 2015 r.
 - do 15% dofinansowania w kolejnych latach.

Dopuszcza się wykorzystanie dotacji na wynajem pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na siedzibę punktu kontaktowego dla sportowców.

 f. Inne koszty obsługi zadania publicznego - do 8% dofinansowania.   

Dopuszcza się zmiany wysokości określonych powyżej limitów dofinansowania w trakcie realizacji zadania publicznego, w sytuacji gdy Zleceniobiorca dowiedzie zasadności i racjonalności takich zmian. Zgodę na zwiększenie limitów wyda Minister Sportu i Turystyki przy przyznawaniu dotacji na dany rok budżetowy.

10. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania publicznego, jest zobowiązany zamieścić w sposób czytelny i widoczny informację o fakcie dofinansowania realizacji zadania publicznego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem i zgodnie z jego treścią dopełnienie wszelkich wymogów formalnych.


[1] Dotyczy zawodników zarejestrowanych w klubach sportowych zrzeszonych w polskich związkach sportowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich.
  

Metadane

Data publikacji : 22.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Żukowska-Easton
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Roszkowska
do góry