2019 rok

Program „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

Konkurs na dofinansowanie w 2019 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

 

W dniu 24 października 2018 r., Minister Sportu i Turystyki podpisał decyzję Nr  51 w sprawie ogłoszenia Programu „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Decyzja wraz z Programem stanowi załącznik do ww. ogłoszenia.

 

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 24 000 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2019 w części 25-kultura fizyczna.

 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił w dniu 25 października 2018 r. otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. W wyniku dokonanego w dniu 12 marca 2019 r., rozstrzygnięcia ww. konkursu, stosownie do decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 marca br., dokonano następującego podziału środków (24 000 000 zł): pozytywnie zaopiniowano 321 wniosków przyznając środki finansowe w formie dotacji na łączną kwotę 20 934 500 zł.

 

W wyniku podjętych decyzji, w odniesieniu do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, do rozdysponowania przeznaczona zostaje kwota w łącznej wysokości 380 000 zł., na zadanie:

3) Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą".

 

W planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2016 na realizację zadań w zakresie upowszechniania przeznaczono kwotę  20 260 000 zł.

W planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2017 na realizację zadań w zakresie upowszechniania przeznaczono kwotę 22 562 000 zł.

W planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2018 na realizację zadań w zakresie upowszechniania przeznaczono kwotę  24 000 000 zł.

1. Zadania realizowane w ramach konkursu

 

3) Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą".

2. Zasady przyznawania dotacji:

2.1. O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia.

2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.

2.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadań (realizowanych przez uprawnione podmioty inne niż fundacje)

3) Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

2.4. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

 

3. Cele i priorytety konkursu.

3.1. Główne cele:

 • wspieranie organizowanych w kraju polonijnych imprez sportowych, jak np. zawody sportowe, obozy sportowe z udziałem dzieci i młodzieży ze środowisk polonijnych, dających okazję do spotkań Polonii z różnych krajów z rówieśnikami z kraju;
 • wykorzystanie przedsięwzięć sportowych jako instrumentu zbliżenia Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski do kraju pochodzenia i wzmocnienia więzi z krajem ojczystym.

 

3.2. Priorytety:

 • inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski;
 • promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego.

 

Szczegółowe cele i priorytety poszczególnych zadań realizowanych w konkursie określono w Programie „Sport dla Wszystkich”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 

4. Termin, tryb składania i rozpatrywania ofert

4.1. Ofertę stanowią: formularz oferty, załącznik nr 1- Zakres rzeczowy zadania publicznego, załącznik nr 2 - Plan rzeczowo - finansowy  kosztów  zadania  publicznego, załącznik nr 3 - Plan finansowy  kosztów  pośrednich ze środków MSiT oraz pozostałe wymagane dokumenty:

 • wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 • kopia statutu wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby;
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie sprawozdania merytorycznego i finansowego z roku 2017 opatrzone podpisami upoważnionych osób.

4.2. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione lub upoważnione (na podstawie odpowiedniego upoważnienia), zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczątką wnioskodawcy (w przypadku braku pieczątki wymagane są czytelne podpisy osób uprawnionych lub upoważnionych). W przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych należy sporządzić załączniki nr 2 jednostkowe do każdego zadania jednostkowego oraz jeden załącznik nr 2 zbiorczy, zadania jednostkowe należy również uwzględnić w załączniku nr 1.

 

4.3. Oferty należy przygotować za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT.

Po wypełnieniu elektronicznych formularzy oferty wraz z załącznikami, należy ją wydrukować, podpisać, opieczętować i przekazać w formie papierowej do MSiT. Oferty konkursowe można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.

4.4. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Zleceniobiorcą.

4.5. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do
15 kwietnia 2019 roku.

4.6. Datą złożenia oferty jest data:

 • osobistego dostarczenia wniosku do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki albo data stempla pocztowego

oraz

 • wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków).

4.7. Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 31 maja 2019 r.

4.8. Oferty o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.

 

Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane merytorycznie. Podobnie oferty przekazane wyłącznie w wersji elektronicznej bez przesłania w formie papierowej, jak i analogicznie oferty w wersji papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej.

 

Uwaga:

Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w roku kalendarzowym 2019.

 

5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

5.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a)  spełnienie wymogów formalnych (*);

b)  zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru;

c)  zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;

d)  zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;

e)  udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;

f)  oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;

g)  innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach.

 

5.2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:

a)    niezgodność zakresu merytorycznego,

b)    sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,

c)    podpisane przez osoby nieuprawnione/nieupoważnione do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem i pieczątką organizacji,

d)    dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu,

e)    dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji,

f)     dotyczące zobowiązań powstałych przed datą złożenia oferty,

g)    złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,

h)    zawierające błędy rachunkowe oraz bez własnych środków finansowych lub pozyskanych z innych źródeł określonych w warunkach konkursu,

i)     oferty odrzucone uprzednio z przyczyn merytorycznych.

6. Wymagane dokumenty:

a)    wypełniony formularz oferty oraz załączniki nr 1, 2, 3;

b)    wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;

c)    kopia statutu wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez uprawnione/upoważnione osoby;

d)    kopie sprawozdania merytorycznego i finansowego z roku 2017 opatrzone podpisami uprawnionych/upoważnionych osób.

 

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełnioną ofertę należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą lub przekazać osobiście na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu dla Wszystkich,
00-082 Warszawa,
ul. Senatorska 14

z dopiskiem na kopercie:

Sport dla Wszystkich – konkurs budżet 2019”.

Oceny i wyboru ofert dokonuje Departament Sportu dla Wszystkich poprzez powołaną przez Ministra Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, zostanie przedstawiona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl., oraz w siedzibie MSiT.

Podstawa prawna:

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U poz. 2057).

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu 022 2447 356, 2447 323, 2447 352, 2447 303 lub 2443 215.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA ORAZ PROGRAMU (Stanowiącego załącznik do ogłoszenia) I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

(*)Wymogi formalne (komentarz):

 1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 2. Oferta i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie rubryki. W ofercie należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość
  i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.
 3. Koszty pośrednie MSiT mogą stanowić do 10% wysokości kosztów bezpośrednich MSiT.
 4. Koszty bezpośrednie MSiT przeznaczone na sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania mogą stanowić do 10% kosztów bezpośrednich MSiT.
 5. Koszty bezpośrednie MSiT przeznaczone na zakup lub produkcję materiałów promocyjnych, w tym w szczególności: banerów, koszulek, plakatów, gadżetów (bez nagród i ubiorów) mogą stanowić do 10 % kosztów bezpośrednich MSiT.
 6. Realizowane zadania mogą być organizowane wyłącznie na terenie Polski.
 7. W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem" nie będą uwzględniane.
 8. Zapis w statucie „upoważnione osoby" oznacza konieczność załączenia do oferty stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.
 9. Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego.
 10. Udział finansowych środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20% całości kosztów realizacji zadania stanowić może:

a)        wkład osobowy - prace społeczne członków organizacji i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego (na podstawie stosownego porozumienia z wyceną świadczenia);

b)        wkład rzeczowy, np.: nieruchomości, infrastruktura sportowa, środki transportu, maszyny, i urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna, itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego (na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi).

 1. Ze środków MSiT, nie można dofinansować jako obsługa zadania, kosztów w zakresie:
 • remontów biura;
 • wyposażenia biura w meble;
 • badań i ubezpieczeń pracowniczych;
 • doszkalania pracowników;
 • odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;
 • funduszu socjalnego;
 • lokalnych ryczałtów samochodowych.

Metadane

Data publikacji : 21.03.2019
Data modyfikacji : 21.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Nowakowska
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Nowakowska
do góry