2015 rok

Dodatkowy nabór ofert w konkursie na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

Komunikat dotyczący dodatkowego naboru ofert w konkursie na dofinansowanie w 2015 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.

Minister Sportu i Turystyki informuje, że w wyniku przeprowadzonych dotychczas konkursowych naborów ofert w konkursie na dofinansowanie w 2015 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych ogłoszonym 21.11.2014 roku, do wykorzystania w konkursie pozostają środki finansowe w wysokości 140 000 zł, przeznaczone na zadania zlecone realizowane w obszarze:

1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych – 60 tys. zł.
2) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich  realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizyczne – 80 tys. zł.

Na podstawie ogłoszenia konkursowego punkt 4. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert, podpunkt d) Oferty składane w późniejszym terminie mogą zostać rozpatrzone, pod warunkiem posiadania środków finansowych – uruchamia się dodatkowy nabór ofert w konkursie do 4 sierpnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w terminie 10 dni od zakończenia naboru wniosków, tj. do 14 sierpnia 2015 r.

Niniejszy nabór dotyczy wyłącznie projektów zadań planowanych do realizacji w terminie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2015 r. w obszarach wskazanych powyżej.

Przy tworzeniu ofert obowiązują wszystkie zasady, tryb i warunki zawarte w ogłoszeniu konkursowym z 21 listopada 2014 r. dotyczącym otwartego konkursu ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w 2015 roku (link).

Oferty należy przygotować w systemie AMODIT, zatwierdzić i przesłać drogą elektroniczną oraz wydrukować i w formie papierowej przesłać drogą pocztową lub dostarczyć na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu dla Wszystkich
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

wymagany dopisek na kopercie:
„Sport dla Wszystkich” –  nabór ofert II połowa 2015 r.
 

Metadane

Data publikacji : 15.07.2015
Data modyfikacji : 16.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Brzychcy
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry