2014 rok

Otwarty Konkurs na dofinansowanie w 2015 roku projektów w ramach podzadania „promowanie rozwoju sportu dla wszystkich”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu dla wszystkich, realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

 

 

Otwarty Konkurs na dofinansowanie w 2015 roku projektów

 w ramach podzadania „promowanie rozwoju sportu dla wszystkich”

 

 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert

na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu dla wszystkich,

realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
 

 

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu dla wszystkich, zaplanowano kwotę
w łącznej wysokości: 3 749 000,- PLN. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2015 w części 25-kultura fizyczna.

Działania w w/w zakresie nie było realizowane w 2013 roku. 

Na realizację zadań w ramach w/w działania w roku 2014 przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 3 049 000,- PLN

 

1. W ramach konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów w nast. obszarach promocji sportu dla wszystkich, w tym sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych:

 

1.      Dofinansowanie zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, w tym sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych;

2.      Dofinansowanie zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, w tym sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

 

2. Zasady przyznawania dotacji:

 

2.1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej i sportu – wymagany odpowiedni zapis w statucie, a w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim.

2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.

2.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. w ramach innych konkursów).

2.4. Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo, do wskazania zadań priorytetowych, dla których w ramach niniejszego konkursu może zostać ogłoszony, w innym terminie, oddzielny nabór ofert.   


3. Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące:

3.1. Przedsięwzięć z zakresu promocji sportu dla wszystkich o zasięgu ogólnopolskim, realizowanych w formie programów, kampanii, akcji, konferencji, szkoleń, wydawnictw metodyczno-szkoleniowych i innych publikacji, imprez promocyjnych i popularyzatorskich, itp. o szerokim zasięgu i znaczeniu społecznym, które mają na celu m.in.:

 1. promowanie i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną wszystkich środowisk i grup społecznych, w tym dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych;
 2. promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu poprzez sport;
 3. promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;
 4. inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz zachowań i nawyków aktywnego stylu życia w społeczeństwie;
 5. promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
 6. angażowanie i  integrowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów dla promowania sportu dla wszystkich;
 7. projektów, w których wnioskodawca wykazał stosowne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnym zasięgu, przy udziale środków publicznych oraz przedstawił oszczędną i racjonalna kalkulację kosztów realizacji zadania.

 

4. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert

4.1.      Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków AMODIT. Ofertę stanowią formularz oferty, załączniki nr 1, nr 2, nr 3 oraz pozostałe wymagane dokumenty, (wymienione w pkt.6 ogłoszenia). Wypełniony w systemie formularz oferty i załączniki nr 1, nr 2, nr 3, należy zaakceptować i „wysłać” w systemie AMODIT, a następnie wydrukować, podpisać, opieczętować i dostarczyć w formie „papierowej” na adres podany w pkt. 6, we wskazanym poniżej terminie.   

 1. Oferty konkursowe należy składać do dnia 22 grudnia 2014 r.;
 2. Datą złożenia oferty jest data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej lub data osobistego dostarczenia do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie;
 3. Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do dnia 6 lutego 2015 r.
 4. Oferty składane po w/w terminie mogą zostać rozpatrzone, pod warunkiem posiadania środków finansowych na zadania wskazane w konkursie;
 5. Oferty należy składać wyłącznie na formularzach wypełnianych w systemie elektronicznym AMODIT (Wniosek ) oraz załączniki nr 1, 2, 3). Dostęp do systemu uzyskuje się poprzez kliknięcie na podany adres https://wnioski.msit.gov.pl/;
 6. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będą uregulowane stosowna umową zawartą pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą;
 7. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione (upoważnione), zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy;

 

Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane. Również oferty przekazane wyłącznie w wersji elektronicznej bez przesłania w formie papierowej, jak i analogicznie oferty w wersji papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej, nie będą rozpatrywane.

 

Uwaga:

Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się w 2015 r., nie wcześniej, niż po terminie złożenia oferty konkursowej.

 

5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

 

5.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. spełnienie wymogów formalnych (*);
 2. zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań strategicznych Ministra z tego obszaru;
 3. zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;
 4. zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;
 5. udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;
 6. oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych dla realizacji zadania;
 7. innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach;
 8. rzetelność i terminowość rozliczeń zadań realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

5.2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:

 1. niezgodność zakresu merytorycznego,
 2. sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,
 3. podpisane przez osoby nieuprawnione (nieupoważnione) do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem i pieczęcią,
 4. dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu,
 5. dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji,
 6. dotyczące zobowiązań powstałych przed datą złożenia oferty,
 7. złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,
 8. złożone przez organizację, która w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczyła prawidłowo umowy dotyczącej powierzenia zadania publicznego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 9. zawierające błędy rachunkowe oraz bez deklaracji własnych środków finansowych określonych procentowo w warunkach konkursu,
 10. oferty odrzucone uprzednio z przyczyn merytorycznych.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) wypełniony formularz oferty (wniosek) oraz załączniki nr 1, 2, 3;

b) wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;

c) statut wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez uprawnione (upoważnione) osoby;
d) sprawozdania merytoryczne i finansowe z roku poprzedniego, opatrzone podpisami uprawnionych (upoważnionych) osób.

 

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełnioną ofertę należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą lub przekazać osobiście na

Adres:   Ministerstwo Sportu i Turystyki,

Departament Sportu dla Wszystkich,

00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

z dopiskiem na kopercie: „Promocja Sportu dla Wszystkich – konkurs ofert ‘2015".

Oceny i wyboru ofert dokonuje właściwy merytorycznie departament poprzez powołaną przez Ministra Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do ostatecznego rozstrzygnięcia przez Ministra Sportu i Turystyki.

Rozstrzygnięcie dotyczące przyznania dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, lista wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie, zostanie przedstawiona na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl.

 

Podstawa prawna:

·       Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

·       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, w oparciu o zasady i w terminach ustalonych w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984 i poz. 1047).

„Najwyższa staranność” oznacza w szczególności: wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu 022 2447 303, 2447 323, 2443 130 lub 2443 103.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

(*)Wymogi formalne (komentarz):

 1. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 2. Wniosek i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny, tzn. należy wypełnić  wszystkie rubryki. We wniosku należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.
 3. Koszty pośrednie mogą stanowić do 10 % wysokości kosztów bezpośrednich ze środków MSiT.
 4. W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów, należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez uprawnione (upoważnione) osoby. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem" nie będą uwzględniane.
 5. Zapis w statucie „upoważnione osoby" oznacza konieczność załączenia do oferty stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.
 6. Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem oferty.
 7. Ze środków MSiT, nie można dofinansować - w ramach obsługi zadania, kosztów w zakresie:
 • remontów biura;
 • wyposażenia biura w meble;
 • badań i ubezpieczeń pracowniczych;
 • doszkalania pracowników;
 • odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;
 • funduszu socjalnego;
 • lokalnych ryczałtów samochodowych.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 25.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Marek Plawgo Biuro Ministra
do góry