2013 rok

Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2014 roku zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży realizowanych w ramach projektów:

"Organizacja wojewodzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów" oraz "Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży" realizowanych w ramach zadania "Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich", podzadania "Upowszechnianie sportu w społeczeństwie", działania "Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechnia sportu dzieci i młodzieży"

Otwarty Konkurs

na dofinansowanie w 2014 roku zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży realizowanych w ramach projektów „Organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów”oraz „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”
realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2014 r. zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży realizowanych w ramach projektów: „Organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów” oraz „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)

 

W 2014 roku, na realizację w/w projektów - zgodnie z projektem planu budżetowego, przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 5 000 000,- zł. Ostateczna wysokość dostępnych środków będzie uzależniona od bieżących wpływów na konto FRKF i może ulec zmianie.

W 2012 roku, na realizację zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży,
przeznaczono kwotę w wysokości: 39 902 000,- zł

W 2013 roku, na realizację zadań z zakresu rozwijania sporu dzieci i młodzieży,
przeznaczono kwotę w wysokości: 37 902 000,- zł

Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

              

 I. Zadania przewidziane do realizacji:

 • Organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów - 2 800 000,- zł,
 • Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży  - 2 200 000,- zł.       

Zadania w ramach projektów określonych w pkt I mogą być realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 • konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, które w ramach swojej
  podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania
  kultury fizycznej, a w szczególności do polskich związków sportowych
  i ogólnopolskich stowarzyszeń posiadających odpowiednie
  (ponadregionalne) struktury organizacyjne na terenie kraju,
 • wnioski składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań
  wymienionych w pkt. I z uwzględnieniem określonego powyżej terminu realizacji,
 • składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział
  środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20 % całości kosztów realizacji zadania (w tym również zadań jednostkowych). Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu  i Turystyki (MSiT) w ramach innych zadań, np. pozyskanych w ramach innych konkursów,
 • w przypadku planowania realizacji więcej niż jednego przedsięwzięcia w ramach składanego wniosku, należy wypełnić wszystkie wymagane w konkursie załączniki oraz odpowiednio wypełnić jednostkowe załączniki nr 2 (wraz z załącznikiem nr 2 zbiorczym), jak również umieścić w załączniku nr 1 stosowne informacje dotyczące jednostkowych przedsięwzięć,
 • przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą mieć
  charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

 

III. Priorytetowo traktowane będą projekty:

 • o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym,
 • promujące aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz  prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
 • promujące wolontariat w sporcie,
 • sprzyjające przeciwdziałaniu agresji, patologiom społecznym i  innym zagrożeniom cywilizacyjnym,
 • integrujące i angażujące środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE, sponsorów i inne.

 

IV. Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:

 • spełnienie wymogów formalnych,
 • zgodność treści wniosku z zadaniami i priorytetami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,
 • zasięg działania wnioskodawcy, stan zasobów kadrowych i rzeczowych oraz doświadczenie wskazujące na możliwość realizacji zadania,
 • znaczenie projektu dla promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem wysokości środków własnych,
 • udział w finansowaniu zadania środków pochodzących z budżetów jednostek samorządowych oraz funduszy UE,
 • udział w realizacji zadania wolontariuszy,
 • innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i upowszechniania projektu              w różnych środowiskach,
 • rzetelność i terminowość rozliczeń oraz efekty uzyskane w wyniku realizacji podobnych zadań w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane),
 • doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, przy udziale środków publicznych.

 

V. Termin i warunki realizacji

 

Główne kryteria realizacji projektu „Organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów”:

 •    w/w projekt może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
 •    przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie te przedsięwzięcia których realizację zaplanowano po terminie złożenia oferty konkursowej,
 •    przedsięwzięcie musi mieć charakter ogólnopolski (realizowane jednocześnie na terenie 16 województw),
 •    projekt musi być komplementarny z polityką MSiT polegającą na zwiększaniu dostępności do uczestnictwa w systemie współzawodnictwa szkolnego przez uczniów nie uprawiających sportu,
 •    uczestnikami przedsięwzięcia będą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,
 •    ilość uczestników oraz zasięg przedsięwzięcia musi być dokładnie opisany
  we wniosku,
 •    do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć szczegółowy regulamin i program przedsięwzięcia,
 •   wymagane jest, aby wnioskodawca posiadał doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, z udziałem środków publicznych. We wniosku należy je wymienić oraz szczegółowo scharakteryzować.

 

Główne kryteria realizacji projektu „Organizacja imprez sportowych dla dzieci
i młodzieży”
:

 •    projekt „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” może być realizowany wyłącznie w okresie   od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
 •    przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie te przedsięwzięcia, których realizację zaplanowano po terminie złożenia oferty konkursowej,
 •    przedsięwzięcie musi mieć charakter ogólnopolski lub ponadregionalny,
 •    projekt nie może dotyczyć przedsięwzięć realizowanych w obszarze sportu młodzieżowego (np. dotyczących imprez sportowych organizowanych dla uczestników objętych programem MSiT dot. szkolenia  i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo),
 •    ilość uczestników oraz zasięg przedsięwzięcia musi być dokładnie opisany
  we wniosku,
 •    do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć szczegółowy regulamin i program imprezy sportowej jako odrębne załączniki,
 •    liczba uczestników imprezy sportowej w sportach indywidualnych nie może być mniejsza niż 100 osób, natomiast w przypadku sportów zespołowych nie mniejsza niż 200 osób,
 •    imprezy sportowe mogą być organizowane wyłącznie na terenie kraju,
 •   wymagane jest, aby wnioskodawca posiadał doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, z udziałem środków publicznych.                      We wniosku należy je wymienić oraz szczegółowo scharakteryzować.

Wydatki związane z pokryciem finansowym kosztów bezpośrednich ze środków MSiT można przeznaczyć wyłącznie na:

 • dyplomy, medale, puchary,
 • transport – uczestników lub urządzeń i sprzętu sportowego,
 • wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu,
 • promocję przedsięwzięcia, wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze,
 • obsługę sędziowską,
 • obsługę techniczną,
 • obsługę medyczną,
 • wyżywienie,
 • zakwaterowanie,
 • inne koszty bezpośrednie (niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, które należy określić w preliminarzu finansowym) – do akceptacji MSiT.

 

Środki zatwierdzone jako koszty pośrednie mogą być przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów wynajmu lokalu biurowego,
 • zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych,
 • pokrycie kosztów łączności (połączeń telefonicznych), internetu i korespondencji,
 • opłaty bankowe,
 • opłaty za nośniki energii,
 • koszty realizacji zamówień publicznych,
 • koszty niezbędnych podróży służbowych, np. wizytacji, kontroli - wyłącznie w zakresie realizowanej umowy,
 • wynagrodzenie osób obsługujących zadanie.

 

Suma kosztów obsługi projektów (koszty pośrednie) wskazanych w pkt I nie może przekroczyć wartości 10% sumy kosztów bezpośrednich.

 

VI. Termin i tryb składania i rozpatrywania wniosków:

 

 • wnioski na realizację zadań wymienionych w pkt I należy nadsyłać do dnia  
  20 stycznia 2014 r.,
 • wnioski dotyczące realizacji zadań wymienionych w pkt I będą rozpatrzone do dnia  28 lutego 2014 r.,
 • wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie                  po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy
  go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa,
  ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie: Projekt „Organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów” – konkurs na 2014 r. lub Projekt „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” -  konkurs na 2014 r.,
 • datą złożenia oferty jest data osobistego dostarczenia do siedziby Ministerstwa Sport 
  i Turystyki lub data stempla pocztowego,
 • wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy, zgodnie                z zapisami statutu, oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy,
 • w przypadku składania kopii zaświadczeń, wypisów lub innych dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem „za zgodność z oryginałem”. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane,
 • wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu,
 • wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący.

 

Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane, analogicznie, w przypadku przesłania oferty wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 

 • wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5,
 • wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym
  do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy,
 • oświadczenie potwierdzające zgodność i aktualność danych zawartych w w/w

dokumencie rejestracyjnym na dzień składania oferty (w treści wniosku);            

 • statut wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem.

 

VIII. Procedura oceny złożonych wniosków

 

Ocena wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym zostanie dokonana przez Komisję Oceniającą, powołaną przez Ministra Sportu i Turystyki, nie później
niż w terminie określonym w pkt. VI.

Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokona Minister Sportu i Turystyki, 
po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Oceniającej, powołanej do opiniowania wniosków konkursowych.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Sportu
i Turystyki: www.msport.gov.pl; zakładka Sport Powszechny/dofinansowanie zadań
z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków w przypadku, gdy środki przeznaczone na realizacje projektu nie zostaną rozdysponowane w całości lub w sytuacji zwiększonych wpływów na rachunek Funduszu.

Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki nie przysługuje odwołanie.

Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie
ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem projektu.

 

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki,             w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010, Nr 156, poz. 1051).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (022) 24 43 280,  24 43 214, 24 43 206.

Metadane

Data publikacji : 27.12.2013
Data modyfikacji : 08.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Krasucki
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Krasucki
do góry