2013 rok

Konkurs na dofinansowanie w 2014 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w ramach zadania "Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich",

podzadania "Upowszechnianie sportu w społeczeństwie", działania "Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych"

Konkurs na dofinansowanie w 2014 roku zadań z zakresu

 upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

 

realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”

 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert

na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
 

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2014, na dofinansowanie realizacji zadań              z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 17 800 000,- PLN. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej.

Na realizację zadań w ramach w/w działania w roku 2012 przeznaczono kwotę w łącznej wysokości – 19 549 000,- PLN.

Na realizację zadań w ramach w/w działania w roku 2013 przeznaczono kwotę w łącznej wysokości – 17 639 000,- PLN.

 

1. W ramach Konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów  w nast. obszarach „sportu dla wszystkich”:

 

 1. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
 2. Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;
 3. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych i środowiskowych;
 4. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
 5. Wspieranie projektów „sportu dla wszystkich” (poz. 1-4) organizowanych  przez fundacje powołane do prowadzenia działalności w obszarze sportu.   

2. Zasady przyznawania dotacji:

 

2.1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania sportu – wymagany odpowiedni zapis w statucie, a w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim.

2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.                               

 

2.3. Oferty dotyczące zadań publicznych:

 • Dofinansowanie zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej,
 • Promocja aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, w tym sportu dzieci, młodzieży i osób    niepełnosprawnych,

będą rozpatrywane w ramach odrębnego naboru ofert.

 

2.4. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki (np. w ramach innych konkursów).

2.5. Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo, do wskazania zadań priorytetowych, dla których w ramach niniejszego konkursu może zostać ogłoszony, 
w innym terminie, oddzielny nabór ofert.   


3. Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące:

3.1. Przedsięwzięć sportowych o zasięgu ogólnopolskim, realizowanych w formie programów, kampanii oraz imprez o szerokim zasięgu i znaczeniu społecznym,
które mają na celu:

a)  wspieranie inicjatyw służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu, pobudzających aktywność fizyczną rodzin, osób starszych, osób defaworyzowanych, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, z uwzględnieniem rodzin wielodzietnych;

b) wspieranie prozdrowotnych programów aktywności fizycznej przeciwdziałających nadwadze i otyłości;

b)  inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości zachowań
i nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;

d)  promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;

e) realizację przedsięwzięć na kompleksach sportowych „Moje Boisko - „Orlik 2012”;

f) angażowanie i  integrowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów,

g)  realizację projektów, których przygotowanie organizacyjne i zaplanowany budżet, pozwolą na przeprowadzenie zamierzeń także w przypadku nie otrzymania w wyniku postępowania konkursowego dotacji ze środków MSiT.

 

4. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert

4.1.      Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków. Wypełniony w systemie formularz oferty i załączniki nr 1, nr 2, nr 3, należy wydrukować, podpisać i opieczętować. Ofertę stanowią wniosek, załączniki nr 1, nr 2, nr 3 oraz pozostałe wymagane dokumenty. Ofertę po wysłaniu w systemie, należy przesłać również w formie papierowej na podany adres, we wskazanym terminie.

a)  Oferty należy składać do dnia 15 stycznia 2014 roku;

b)  Datą złożenia oferty jest data stempla pocztowego lub data osobistego dostarczenia do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki.

c)  Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do dnia 20 lutego 2014 r.

d) Oferty składane po w/w terminie mogą zostać rozpatrzone, pod warunkiem posiadania środków finansowych.

e)  Oferty należy składać wyłącznie na formularzach załączonych w ogłoszeniu (Wniosek ) oraz załączniki nr 1, 2, 3  po uprzednim wypełnieniu ich w systemie elektronicznym. Dostęp do systemu uzyskuje się poprzez kliknięcie na wniosek albo załączniki lub pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl/ ;

f)  Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą;

g)  Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy;

h) Oferty konkursowe należy składać drogą pocztową lub osobiście w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie.

 

Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane. Również oferty przekazane wyłącznie w wersji elektronicznej bez przesłania oferty w formie papierowej, jak i analogicznie oferty w wersji papierowej nie przekazane  w wersji elektronicznej, nie będą rozpatrywane.

Uwaga:

Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia, których realizację zaplanowano po terminie złożenia oferty konkursowej.

 

5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

 

5.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) spełnienie wymogów formalnych (*);
b) zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru;
c) zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;

d) zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;

e) udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;
f) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;

g) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu
w innych środowiskach;
h) rzetelność i terminowość rozliczeń zadań realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

5.2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:

  - niezgodność zakresu merytorycznego,

  - sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,

  - podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem i pieczęcią,

  - dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu,

  - dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji,

  - dotyczące zobowiązań powstałych przed datą złożenia oferty,

  - złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,

  - złożone przez organizację, która w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczyła prawidłowo umowy dotyczącej powierzenia zadania publicznego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

  - zawierające błędy rachunkowe oraz bez własnych środków finansowych określonych w warunkach konkursu,

  - oferty odrzucone uprzednio z przyczyn merytorycznych.

6. Wymagane dokumenty:

a) formularz oferty (Wniosek) oraz załączniki nr 1, 2, 3;
b) szczegółowy opis zadania (program, regulaminy, sposób realizacji z uzasadnieniem wydatków w planie kosztów);

c) wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;

d) oświadczenie potwierdzające zgodność i aktualność danych zawartych w w/w

dokumencie rejestracyjnym na dzień składania oferty;

e) statut wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby;
f) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z roku poprzedniego opatrzone podpisami upoważnionych osób.

 

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą lub przekazać osobiście na

Adres:        Ministerstwo Sportu i Turystyki,

Departament Sportu dla Wszystkich,

00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

z dopiskiem na kopercie: Sport dla Wszystkich – konkurs ofert ‘2014".

Oceny i wyboru ofert dokonuje właściwy merytorycznie departament poprzez powołaną przez Ministra Komisję oceniającą, który przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lista wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie zostanie przedstawiona na stronie internetowej Ministerstwa Sportu
i Turystyki www.msport.gov.pl.

 

Podstawa prawna:

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu promowania i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984 i poz. 1047).

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu 022 2447 303, 2447 323, 2443 130 lub 2443 103.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

(*)Wymogi formalne (komentarz):

1) Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2) Wniosek i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie rubryki. We wniosku należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.

3) Koszty pośrednie mogą stanowić do 10 % wysokości kosztów bezpośrednich ze środków MSiT.
4) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem" nie będą uwzględniane.
5) Zapis w statucie „upoważnione osoby" oznacza konieczność załączenia do oferty stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.
6) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego.

 

7) Ze środków MSiT, nie można dofinansować jako obsługa zadania, kosztów w zakresie:

 • remontów biura;
 • wyposażenia biura w meble;
 • badań i ubezpieczeń pracowniczych;
 • doszkalania pracowników;
 • odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;
 • funduszu socjalnego;
 • lokalnych ryczałtów samochodowych.

 

Metadane

Data publikacji : 20.12.2013
Data modyfikacji : 08.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Krasucki
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Krasucki
do góry