2008 rok

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań państwowych z zakresu sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2009

   Zadania przewidziane do realizacji w ramach dofinansowania z FRKF:

1.      uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach sekcji sportowych i rekreacyjnych,
2.      uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno-sportowych,
3.      uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w szkoleniu centralnym, zgrupowaniach i konsultacjach (Zob.: uwagi punkt 3),
4.      uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach świata i Europy i innych imprezach rangi międzynarodowej i krajowej,
5.      realizacja poradnictwa i konsultacji medycznych oraz badań lekarskich i diagnostycznych sportowców niepełnosprawnych,
6.      prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych,
7.      uczestnictwo osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach rekreacyjno-sportowych,
8.      szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych,
9.      promocja sportu osób niepełnosprawnych,
10. zakup sprzętu sportowego.
 
Zasady konkursu:
        I.      Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność w sferze sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.
     II.      Kryteria oceny ofert:
1)      spełnienie wymogów formalnych (termin, wymagane dokumenty),
2)      zgodność oferty z zadaniami i priorytetami określonymi w ogłoszeniu,
3)      znaczenie projektu dla rozwoju sportu i upowszechnienia aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych,
4)      zasięg projektu oceniany wg ilości uczestników i obszaru działania wnioskodawcy,
5)      zasoby rzeczowe i kadrowe wnioskodawcy,
6)      udział w projekcie środków finansowych pochodzących ze źródeł innych niż dotacja z Funduszu,
7)      racjonalność i oszczędność kalkulacji finansowej projektu,
8)      rzetelność i terminowość w realizacji zadań zlecanych – dotyczy wyłącznie wnioskodawców, którzy realizowali zadania zlecone w zakresie sportu osób niepełnosprawnych w poprzednich okresach.
   III Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania, przy spełnieniu pozostałych kryteriów, będą miały organizacje o ogólnopolskim zasięgu działania.
 
 IV Priorytetowo będą traktowane oferty na realizację zadań przewidujących:
Priorytet nr 1: udział osób niepełnosprawnych w starszym wieku.          
Priorytet nr 2: sport osób niepełnosprawnych w polskich związkach sportowych.
Priorytet nr 3: zadanie nr 1 – uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach sekcji sportowych i rekreacyjnych.
Uwaga: Nazwa zadania podana we wniosku powinna wskazywać na realizację priorytetu.
 
 V Wnioski organizacji, które nie wykażą innych źródeł finansowania, nie będą rozpatrywane.
 VI Wymagane dokumenty:
1.      wniosek z załącznikami: Nr 1 - Zakres rzeczowy zadania zleconego, Nr 2  - Plan rzeczowo-finansowy kosztów zadania zleconego, 3  - Plan finansowy kosztów pośrednich - wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl. w linku pn. Dokumentacja – dotacja z FRKF - konkurs 2009,
2.      Pozostałe załączniki:
a.       aktualny, tj. wystawiony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed złożeniem oferty, wypis z rejestru KRS lub ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675   z późn. zm.),
b.      statut wnioskodawcy,
c.       aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż na trzy miesiące przed złożeniem oferty, zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS i urzędu skarbowego.
VII Dokumenty winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta zgodnie ze statutem i wpisem do rejestru lub ewidencji.
VIII Dokumenty należy złożyć w oryginale lub uwierzytelnionych kopiach. Uwierzytelnienia może dokonać osoba uprawniona do reprezentacji wnioskodawcy zgodnie ze statutem i wpisem do rejestru lub ewidencji.
 IX Oferty konkursowe prosimy składać w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki           w Warszawie (adres: 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14) osobiście lub pocztą, w kopercie z dopiskiem „Sport osób niepełnosprawnych - 2009”.
 X Konkurs ma charakter otwarty i jest rozstrzygany cyklicznie. W pierwszej fazie konkursu zostaną rozpatrzone oferty złożone do dnia 20 grudnia 2008 r. (decyduje data wpływu). Oferty złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków.
Uwagi:
1)      W przypadku oferty obejmującej kilka zadań jednostkowych prosimy złożyć tylko jeden -  zbiorczy plan rzeczowo-finansowy (zał. nr 2). Plany rzeczowo-finansowe na poszczególne zadania jednostkowe – tak jak dotychczas - będą wymagane, dopiero na etapie zawierania umowy.
2)      Oferty niepoprawne, złożone na niewłaściwych formularzach lub niekompletne zostaną odrzucone.
3)      Organizacje realizujące zadanie „uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w szkoleniu centralnym, zgrupowaniach i konsultacjach” w ramach przygotowań do letnich igrzysk paraolimpijskich w Londynie składają oferty na zadanie nr 3 w ramach dotacji budżetowej.
4)      Podmioty organizujące zarówno sport wyczynowy, jak i powszechny, ubiegające się o dofinansowanie zadania nr 1, zobowiązane są składać osobne wnioski dla obu tych grup.
5)      Stawka dzienna utrzymania (wyżywienie + zakwaterowanie) na obozie sportowo-rekreacyjnym pokrywana ze środków Funduszu nie może przekroczyć 50 zł.
6)      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu ws. dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , wnioskodawcy realizujący zadania w zakresie sportu osób niepełnosprawnych mogą przeznaczyć na koszty pośrednie nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich, związanych z realizacją zadania, dofinansowanych ze środków Funduszu.


Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z FRKF określa Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 ze zm.).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.msport.gov.pl
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 022 24 43 106 (lub 203).

Metadane

Data publikacji : 10.11.2008
Data modyfikacji : 10.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry