BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Program KIBICE RAZEM na 2019 r. - 2019 rok -

2019 rok

Program KIBICE RAZEM na 2019 r.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego: „Program Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM dotyczący poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2019 – 2021”

Na realizację zadania Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) przeznaczy w 2019 r. kwotę 1 100 000 zł /słownie: jeden milion sto tysięcy złotych/, ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, w ramach części 25 budżetu państwa.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

W odniesieniu do zadań przypadających do realizacji w latach  2020 i 2021 Zleceniobiorca przystąpi do realizacji zadania publicznego po 31 grudnia 2019 r. i odpowiednio po 31 grudnia 2020 r. po uzyskaniu od Zleceniodawcy informacji o zabezpieczeniu środków budżetowych na rok 2020 i 2021 w ustawie budżetowej w części 25 – Kultura fizyczna, dziale 926 – Kultura fizyczna.

Kwota planowana na realizację zadania publicznego w latach następnych uzależniona będzie od ostatecznych kwot przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa na dany rok budżetowy.

Konstrukcja finansowa zadania publicznego wymagała będzie wkładu własnego podmiotu, wyłonionego w drodze konkursu ofert, w wysokości co najmniej 10% kwoty dotacji MSiT w danym roku.

Planowana wysokość środków na lata 2019-2021 przedstawia się następująco:

Planowany budżet Programu KIBICE RAZEM w latach 2019 – 2021
 w ramach środków finansowych MSiT (zł)

Rok

Kwota dotacji celowej z MSiT (zł)

2019

1 100 000

2020

1 200 000

2021

1 300 000

Na realizację zadania publicznego podpisana zostanie umowa z podmiotem, który wygra konkurs, na okres 3 lat z zastrzeżeniem aneksowania corocznie wysokości dotacji celowej.

W 2016 r. Minister Sportu i Turystyki przyznał na realizację ww. zadania publicznego kwotę w wysokości 2 670 000 zł na dofinansowanie zadania realizowanego przez Zleceniobiorcę w kolejnych 3 latach.

I. Zadanie publiczne przewidziane do realizacji

W ramach Konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów, których celem jest łącznie:

 1. poprawa bezpieczeństwa imprez masowych,
 2. zwalczanie negatywnych zachowań kibiców piłki nożnej,
 3. wspieranie kulturalnego kibicowania,
 4. wspieranie pozytywnych inicjatyw kibiców piłki nożnej,

poprzez działania edukacyjno-informacyjne, w tym współpracę z lokalnymi środowiskami kibiców.

Projekt powinien mieć zasięg ogólnokrajowy.

Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące działań skierowanych do kibiców klubów piłkarskich na szczeblu Ekstraklasy, I i II ligi piłki nożnej, realizowanych w formie programu o szerokim zasięgu i znaczeniu społecznym, który ma na celu:

 1. stworzenie lub prowadzenie obecnie istniejących lokalnych ośrodków dla kibiców jako rozpoznawalnych i akceptowanych przez kibiców otwartych miejsc spotkań i wspólnych działań;
 2. powołanie koordynatora centralnego i lokalnych koordynatorów Programu przez beneficjenta otwartego konkursu ofert,
 3. inicjowanie działań zmierzających do nawiązywania i podtrzymania partnerstwa i dialogu z kibicami (stowarzyszeniami kibiców);
 4. prowadzenie istniejącego portalu internetowego dla kibiców (www.kibice-razem.pl);
 5. zachęcanie fanów (stowarzyszeń kibiców) do budowy sieci współpracy i partnerstwa
  z instytucjami na szczeblu lokalnym i podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo imprez masowych (np.: Urząd Miasta, klub piłkarski, szkoły, media, organizacje pozarządowe);
 6. wspieranie kibiców (stowarzyszeń kibiców) w działaniach na rzecz aktywizacji i demokratyzacji środowiska aktywnych fanów piłki nożnej;
 7. koordynację przedsięwzięć kibicowskich i wspieranie pozytywnych inicjatyw wychodzących ze środowiska kibiców oraz pomoc przy ich realizacji;
 8. inicjowanie działań sportowych, charytatywnych, kulturalnych, animujących społeczność lokalną przy udziale kibiców;
 9. wspieranie działań kibiców mających na celu popularyzację piłki nożnej oraz kulturalnego i bezpiecznego dopingu;
 10. integrowanie i angażowanie środków finansowych innych podmiotów (np.: jednostek samorządu terytorialnego, federacji piłkarskich, podmiotów organizujących rozgrywki piłkarskie, klubów piłkarskich, środków pochodzących z funduszy UE) na potrzeby realizacji projektu;
 11. podjęcie działań na rzecz włączania projektów kibicowskich do strategii miejskich (np. strategii dotyczących młodzieży, sportu, profilaktyki przemocy);
 12. tworzenie i prowadzenie projektów skierowanych do kibiców, w tym zajęć pedagogicznych, profilaktycznych i budujących kapitał społeczny kibiców, np. dotyczących zdrowego stylu życia i sportu, profilaktyki agresji i przemocy;
 13. wspieranie działań na rzecz kultury kibicowskiej (graffiti, filmy, oprawy meczowe), stanowiących alternatywę do aktów wandalizmu, w tym np.: pozyskiwania miejsc i uzyskiwania wymaganych prawem pozwoleń na malowanie graffiti w przestrzeni miejskiej, prezentację opraw meczowych;
 14. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz kibiców niepełnosprawnych oraz przygotowanie oferty dla kibiców niepełnosprawnych (reintegracja społeczna poprzez sport i udział w imprezach sportowych);
 15. moderowanie działań skierowanych do społeczności lokalnej realizowanych przez samych kibiców (tworzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży, promocja sportu i dostarczenie wzorców kulturalnego kibicowania);
 16. prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (turniejów sportowych, lekcji kulturalnego dopingowania, zajęć informacyjnych nt. lokalnych drużyn sportowych) we współpracy ze szkołami, placówkami oświatowo-wychowawczymi, ośrodkami wychowawczymi, stowarzyszeniami pozarządowymi i klubami sportowymi;
 17. zachęcanie kibiców do angażowania się w wolontariat i promowanie w środowisku kibiców akcji charytatywnych oraz innych prospołecznych inicjatyw;
 18. wspieranie kibiców w organizacji spotkań, szkoleń i konferencji naukowych o tematyce kibicowskiej przy udziale partnerów ze strony urzędów miast, klubów sportowych, mediów, prezentujących pozytywną działalność fanów sportu;
 19. prowadzenie działalności badawczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej, np.: badań dotyczących postaw kibiców;
 20. zachęcanie stowarzyszeń kibiców do udziału w interdyscyplinarnych zespołach roboczych, konferencjach i spotkaniach mających na celu integrację podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zgłaszania inicjatyw i pomysłów na rzecz przeciwdziałania aktom przemocy podczas meczów piłkarskich;
 21. prowadzenie działalności promocyjnej i publicystycznej w imieniu i na rzecz środowiska kibiców, wsparcie kibiców w kontaktach z mediami w celu: promowania Programu KIBICE RAZEM i lokalnych ośrodków dla kibiców oraz przeciwdziałania negatywnemu postrzeganiu kibiców w Polsce, a także w celu prezentacji inicjatyw kibiców na rzecz np. poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce;
 22. realizację projektów przy współudziale animatorów lokalnych klubów i obiektów sportowych, w celu rozbudzania pasji sportowych wśród dzieci i młodzieży.

Koordynator centralny Programu KIBICE RAZEM zobowiązany będzie do organizacji co roku kolejnej edycji Młodzieżowego Turnieju Piłkarskiego KIBICE RAZEM.

II. Zasady przyznawania dotacji:

Podmioty uprawnione do składania ofert

O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.  U.  z  2018  r. poz. 450, 650, 723, 1365), powołane dla prowadzenia działalności w jednym sporcie (piłce nożnej) i zatrudniające co najmniej 1 osobę, która posiada doświadczenie we współpracy z kibicami i prowadzeniu projektów kibicowskich.

Wymogi formalne

 1. Wymagany jest wkład własny podmiotu składającego ofertę w wysokości minimum 10 % dofinansowania realizacji zadania publicznego w każdym roku jego realizacji. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu finansowego, oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT na realizację innych umów.
 2. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy podmiotu składającego ofertę i musi być ujęta w ofercie. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) nie może przekroczyć 10% kosztu całkowitego zadania publicznego. W przypadku przekroczenia progu 10% oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. Wolontariat (porozumienie) to w rozumieniu ustawy, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy.
 3. Podmiot składający ofertę musi posiadać stabilne i wystarczające źródła finansowania tak, aby utrzymać działalność przez cały okres realizacji zadania publicznego.
 4. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania publicznego. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania publicznego.
 5. Podpisy pod ofertą, załącznikami do oferty i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Ministerstwo Sportu i Turystyki.

III. Termin i warunki składania ofert

 1. Wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: bm@msport.gov.pl oraz złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki lub wysłać pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją „Oferta na konkurs: Programu Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM” na adres: Biuro Ministra, Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data złożenia/wpłynięcia oferty do MSiT) do 24 stycznia 2019 r.
 2. Oferta, która wpłynie po ww. terminie zostanie odrzucona ze względów formalnych.

Wymagane dokumenty

 1. Podstawowe dokumenty: Prawidłowo wypełniony formularz „Oferty realizacji zadania publicznego”, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 2. Obowiązkowe załączniki do oferty:
  2.1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony internetowej Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu składającego ofertę;
  2.2. obowiązujący statut organizacji, umowa lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności danego podmiotu składającego ofertę;
  2.3. wykaz planowanych miejsc prowadzenia ośrodków kibicowskich; 
  2.4. ramowy program wdrażania projektu dla każdego ww. ośrodka, zawierający opis zadań (sposób realizacji zadania wraz z proponowanym podziałem środków finansowych i uzasadnieniem wydatków w planie kosztów); 
  2.5. ramowy program prac koordynatora krajowego;
  2.6. regulamin pracy ośrodków dla kibiców;
  2.7. inne informacje istotne przy rozpatrywaniu oferty.
 3. Przykładowe fakultatywne załączniki do oferty:
  3.1. wykaz przeprowadzonych lub aktualnie wdrażanych projektów na rzecz środowiska kibiców,
  3.2. uchwały, porozumienia i umowy dotyczące utworzenia ośrodków dla kibiców np. w partnerstwie z organami władzy samorządowej,
  3.3. wykaz obiektów i warunki korzystania z obiektów i urządzeń na potrzeby stworzenia ośrodków dla kibiców,
  3.4. szczegółowy program prac koordynatora krajowego;
  3.5. szczegółowy program wdrażania Programu dla każdego lokalnego ośrodka dla kibiców, zawierający opis zadań (sposób realizacji zadania wraz z proponowanym podziałem środków finansowych i uzasadnieniem wydatków w planie kosztów),
  3.6. dane osób wyznaczonych do pełnienia funkcji krajowego koordynatora Programu i koordynatorów lokalnych ośrodków dla kibiców,
  3.7. rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

Pouczenie: Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz oferenta. Wszystkie kopie dokumentów muszą być prawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem. Wniosek i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek.

IV. Tryb i termin wyboru oferty

 1. Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki, dokona oceny ofert w dwóch etapach: etap I – ocena formalna, etap II – ocena merytoryczna.
 2. Ocena i wybór ofert zostanie dokonana przez Komisję konkursową w ciągu 20 dni roboczych (liczonych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od upływu terminu składania ofert.
 3. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, zostaną odrzucone.
 4. Oferty, które spełnią wymogi formalne, zostaną poddane ocenie merytorycznej przez członków Komisji konkursowej.
 5. Komisja przedstawi propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki. Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki.
 6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.msit.gov.pl).
 7. Termin ogłoszenia wyników jest terminem zakończenia prac Komisji konkursowej.
 8. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Spełnienie wymogów formalnych – wnioskodawca winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony formularz „Oferty realizacji zadania publicznego” wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwa w tym obszarze.
 3. Zasięg działania oferenta oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania.
 4. Cele statutowe oferenta ukierunkowane na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie.
 5. Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju.
 6. Udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł.
 7. Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania.
 8. Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adoptowania i rozszerzania projektu na inne środowiska kibicowskie.
 9. Rzetelność i terminowość rozliczeń zadań publicznych realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).
 10. W I etapie oceny oferty pod względem formalnym odrzuceniu podlegać będą oferty zawierające błędy formalne, w szczególności: złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu; sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne; nieposiadające wymaganych załączników; podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem; dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu; dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji; złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie; złożone przez organizację, która w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczyła prawidłowo umowy dotyczącej powierzenia zadania publicznego przez MSiT; zawierające błędy rachunkowe; nieuwzględniające własnych środków finansowych oferenta.
 11. W II etapie, zostanie dokonana ocena oferty pod względem merytorycznym w oparciu o następujące pozycje w ofercie:

 

L.p.

Pozycje

Punktacja

1.

Charakterystyka zadania zgodna z celami i zakładanymi rezultatami realizacji zadania

od 0 do 20

2.

Opis grup adresatów i potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania

pkt 0 do 20

3.

Zasadność kosztów zadania i ich spójność z planowanymi działaniami

od 0 do 20

4.

Kalkulacja przewidywanych kosztów zadania uwzględniająca różne źródła finansowania

od 0 do 10

5.

Zasięg realizacji zadania

od 0 do 10

6.

Harmonogram działań koordynatora krajowego i koordynatorów lokalnych

od 0 do 10

7.

Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

od 0 do 5

8.

Doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju

od 0 do 5

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi

100

 

VI. Termin realizacji zadania publicznego

 1. Termin realizacji zadania publicznego: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.
 2. Dotacja przyznana na 2019 rok zostanie przekazana na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w umowie, a zadanie publiczne zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym za 2019 r.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania i rozliczania zadania publicznego regulować będzie umowa.

VII. Warunki realizacji zadania publicznego

 1. Zadanie publiczne jest zadaniem wieloletnim realizowanym od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
 2. Umowa na realizację zadania publicznego zostanie zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2021 r.
 3. Dotacje celowe na realizację zadania publicznego będą przyznawane i rozliczane corocznie.
 4. Umowa będzie corocznie aneksowana w zakresie wysokości dotacji na dany rok budżetowy, po uchwaleniu ustawy budżetowej na dany rok. 
 5. Środki na kolejne lata (2020 i 2021) zostaną przekazane zgodnie z postanowieniami umowy, jednak nie wcześniej niż po ogłoszeniu ustawy budżetowej.
 6. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości dotacji w trakcie roku budżetowego.
 7. Rozliczenie dotacji nastąpi poprzez zatwierdzenie sprawozdania w zakresie merytorycznym i finansowym.
 8. Minister Sportu i Turystyki ma prawo rozwiązać umowę w przypadku, gdy w kolejnym roku budżetowym (2020 i 2021) nie będzie możliwości zagwarantowania środków budżetowych na dofinansowanie realizacji zadania publicznego. W takim przypadku nie będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze.
 9. Koszty pośrednie w przypadku działań z zakresu promocji mogą stanowić do 10 % wysokości kosztów bezpośrednich.
 10. Wyposażenie lokalnych ośrodków kibiców np.: w sprzęt komputerowy i inne sprzęty nabywa na własność Zleceniobiorca i może przekazać do użytkowania w formie protokołu zdawczo-odbiorczego lub umowy przekazania/użyczenia, które stanowią załączniki do rozliczenia zadania.
 11. Dopuszcza się zmiany wysokości określonych powyżej limitów dofinansowania w trakcie realizacji zadania publicznego, w sytuacji gdy Zleceniobiorca dowiedzie zasadności i racjonalności takich zmian. Zgodę na zwiększenie limitów wyda Minister Sportu i Turystyki przy przyznawaniu dotacji na dany rok budżetowy.
 12. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania publicznego, jest zobowiązany zamieścić w sposób czytelny i widoczny informację o fakcie dofinansowania realizacji zadania publicznego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 13. Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie te przedsięwzięcia, których realizację zaplanowano w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 14. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wskazania przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów innych niż zaproponowane przez wnioskodawcę w kosztorysie, a także prawo do przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana.
 15. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny i widoczny informację w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w następującym brzmieniu: „Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki”; „Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki”.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem i zgodnie z jego treścią dopełnienie wszelkich wymogów formalnych. 

VIII. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870).
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  2018  r. poz. 450, 650, 723, 1365).
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),
 4. Oferenci, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Metadane

Data publikacji : 02.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Emilia Krawczyk
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry